Strona główna

logo-inoz

UWAGA WYBORY!!!
Informujemy, że w dniu 17.10.2017 r. o godz. 9.00 odbędzie się I posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Program:
1. Wybór członków Wydziałowej Komisji Wyborczej.
2. Ustalenie harmonogramu spotkań i prac.
3. Wolne wnioski.
Pełnomocnik Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku
Ds. Wydziału o Zdrowiu
dr hab. prof. nadzw. Przemysław Kowiański

 

Komunikaty

Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Komunikat nr 3
Komunikat nr 4
Komunikat nr 5
Komunikat nr 6
Komunikat nr 7
Komunikat nr 8
Komunikat nr 9

Uchwała nr 1

Protokół nr 1
Protokół nr 2
Protokół nr 3
Protokół nr 4
Protokół nr 5
Protokół nr 6
Protokół nr 7
Protokół nr 8


Zasadnicze założenia Strategii Instytutu Nauk o Zdrowiu

Misja Instytutu Nauk o Zdrowiu

Misją Instytutu Nauk o Zdrowiu jest upowszechnianie wiedzy oraz prowadzenie działalności naukowej w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Jednym z najważniejszych zadań Instytutu jest działalność dydaktyczna na najwyższym poziomie, umożliwiająca przygotowanie wysokokwalifikowanych specjalistów w dziedzinie zawodów medycznych. Działalność ta prowadzona jest w oparciu o najnowsze osiągnięcia w zakresie dydaktyki medycznej, z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza technicznego, przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych. Założeniem nowoczesnego procesu dydaktycznego jest umożliwienie studentom twórczego rozwijania własnych zdolności, samodzielnego poszukiwania rozwiązań określonych problemów, umiejętności współpracy w grupie oraz poszanowania cudzych odmiennych poglądów i idei. Ważnym elementem misji Instytutu w procesie kształtowania sylwetki młodego przedstawiciela zawodów medycznych jest wyrobienie w nim szacunku dla człowieka, bez względu na wiek, płeć, rasę, przekonania czy różnice kulturowe. Wykształcenie poczucia wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym. Ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje decyzje i postępowanie, a także poczucia odpowiedzialności za los drugiego człowieka, szczególnie w obliczu zagrożenia jego zdrowia i życia. Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki nawiązaniu bliskiej
i bezpośredniej relacji pomiędzy Nauczycielem akademickim, a Studentem, opartej
na wzajemnym szacunku, tolerancji oraz zrozumieniu odrębności postaw i poglądów.

Ważnym elementem misji Instytutu Nauk o Zdrowiu jest umacnianie jego pozycji i znaczenia w strukturze Uczelni. Temu celowi służyć ma systematyczny rozwój kadry naukowo-dydaktycznej poprzez podnoszenie jej kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni i tytułów naukowych, a także stworzenie atrakcyjnych warunków pracy i rozwoju dla pracowników naukowych chcących podjąć działalność w naszej jednostce. Przyczyni się to w znaczący sposób do dalszego rozwoju działalności naukowej, której wymierne efekty oceniane są
na podstawie liczby publikacji oraz zdobywanych stopni i tytułów naukowych. Realizacja tych planów wymagać będzie znacznego zwiększenia aktywności w poszukiwaniu środków finansowania badań naukowych ze źródeł zewnętrznych, zarówno krajowych jak
i zagranicznych, a także aktywności w poszukiwaniu współpracy naukowej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Istotnym elementem misji Instytutu Nauk o Zdrowiu jest dbałość o kształtowanie jego wizerunku w środowisku społecznym, gospodarczym, a także wśród przedstawicieli administracji i samorządu miasta i regionu. Pragniemy aby Instytut postrzegany był zarówno w środowisku lokalnym, jaki i w kraju jako nowoczesna jednostka dydaktyczno-naukowa, skupiająca wysoko kwalifikowaną kadrę, podejmującą współczesne wyzwania związane
z przygotowaniem poszukiwanych przez pracodawców specjalistów w zakresie zawodów medycznych, wyróżniających się szeroką wiedzą zawodową oraz chęcią ciągłego podnoszenia swych kwalifikacji, a także łatwością adaptacji do zmieniających się nieustannie wymagań organizacyjnych i technologicznych medycznego rynku pracy.

Wizja Instytutu Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku został utworzony w październiku 2012 roku na bazie działającej od 2002 Katedry Pielęgniarstwa. Obecnie w Instytucie kształcą się studenci studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne.

Instytut Nauk o Zdrowiu posiada laboratoria i pracownie doskonale wyposażone
w wysokospecjalistyczny sprzęt komputerowy oraz fantomy, dzięki którym studenci mogą rozpoznawać wybrane stany patologiczne, wykonywać poszczególne procedury medyczne w warunkach symulacyjnych, co umożliwia nabycie umiejętności praktycznych w warunkach laboratoryjnych, symulacyjnych, które poprzedzają kontakt z pacjentem w naturalnych warunkach. Modernizację infrastruktury naukowo-dydaktycznej oraz doposażenie
w nowoczesne symulatory sfinansowano ze środków Unii Europejskiej pozyskanych
w ramach czterech dużych projektów.

Instytut Nauk o Zdrowiu to jednostka, która:

 • dąży do ciągłego rozwoju oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb środowiska poprzez otwieranie nowych kierunków studiów (fizjoterapia) oraz studiów drugiego stopnia (pielęgniarstwo);
 • wspiera rozwój naukowy pracowników w uzyskiwaniu kolejnych stopni naukowych,
  w tym doktoratów oraz habilitacji;
 • realizuje projekty naukowo-badawcze w dyscyplinach stanowiących istotę aktywności naukowej INOZ
 • dąży do systematycznego unowocześniania bazy naukowo – dydaktycznej poprzez zakup wysoce skomputeryzowanych symulatorów czynności życiowych, fantomów, oprogramowania, tworzenia kolejnych nowych laboratoriów i pracowni;
 • dąży do umiędzynarodowienia procesu kształcenia poprzez stymulowanie wymiany studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w ramach programów międzynarodowych;
 • prowadzi kształcenie podyplomowe dla pracowników sektora ochrony zdrowia, nauczycieli, służb zintegrowanych w systemie ratownictwa;
 • systematycznie rozszerza swoją ofertę kształcenia praktycznego poprzez nawiązywanie nowych kontaktów oraz zawieranie umów z różnymi instytucjami i placówkami ochrony zdrowia, zaangażowanym w kształcenie praktyczne studentów;
 • dąży do podwyższenia jakości kształcenia poprzez systematyczną ocenę jakości kształcenia oraz weryfikację uzyskanych efektów, co pozwala na ciągłe doskonalenie procesu kształcenia;
 • posiada silnie ugruntowaną pozycję lokalną dzięki współpracy z otoczeniem samorządowym i społeczno-gospodarczym, współpracuje z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta w ramach regionalnych programów profilaktyczno-zdrowotnych;
 • utrzymuje kontakty z absolwentami, poprzez badania losów swoich absolwentów.

Cele strategiczne Instytutu Nauk o Zdrowiu

 1. Systematyczne podnoszenie poziomu działalności dydaktycznej oraz tworzenie i rozwój nowych kierunków studiów w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
 1. Wzmocnienie potencjału      naukowo-badawczego   Instytutu Nauk      o Zdrowiu.
 1. Systematyczny rozwój kontaktów ze      sferą administracyjną, jednostkami organizacyjnymi opieki zdrowotnej oraz      przedstawicielami gospodark i biznesu.
 1. Doskonalenie działań w zakresie      administracji, organizacji pracy i zaplecza      informatycznego Instytutu Nauk o Zdrowiu.

Podsumowanie

Prace nad Strategią Instytutu Nauk o Zdrowiu poprzedzone były szeroką dyskusją nad perspektywami rozwoju Instytutu oraz potrzebami kształcenia specjalistów w zakresie usług medycznych. Organizowane wspólnie z Samorządem Lekarskim, Samorządem Pielęgniarskim, kierownikami zakładów ochrony zdrowia, konsultacje pozwoliły
na stworzenie obiektywnej, realnej wizji naszej jednostki. Rozwijający się potencjał naukowy, bardzo dobre wyposażenie bazy dydaktycznej oraz dotychczasowe doświadczenie, jakie posiada INoZ w zakresie realizacji projektów unijnych są dobrym prognostykiem dla materialnego i naukowego wsparcia w tym rozwoju.

Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.