Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Praktyki Pielęgniarstwo i Ratownictwo

Cele ogólne  kształcenia praktycznego
 1. Celem głównym kształcenia praktycznego jest realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zawartych w programie kształcenia oraz zgodnych ze standardami nauczania na kierunku pielęgniarstwo.
 2. Kształcenie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształceniem tych umiejętności w warunkach symulowanych. 
 3. Celem praktyk jest ukształtowanie u studenta nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, przygotowanie do podjęcia dalszych studiów oraz do realizacji zadań zawodowych w zakresie posługiwania się wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa, umożliwiające mu świadczenie zindywidualizowanej opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią.
Cele szczegółowe kształcenia praktycznego

Studia licencjackie

 1. Przygotowanie studenta pielęgniarstwa do realizacji zadań zawodowych przez sprawowanie samodzielne oraz pod nadzorem opiekuna praktyk, opieki holistycznej nad człowiekiem zdrowym, chorym, w różnym wieku, środowisku zamieszkania, wychowania, nauczania oraz w środowisku szpitalnym.
 2. Ukształtowanie u studenta nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz przygotowanie do realizacji zadań zawodowych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej poprzez świadczenie zindywidualizowanej opieki zdrowotnej.
 3. Zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego oraz kształcenie umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki.
 4. Poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy, i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli.
 5. Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym świadczącym kompleksową opiekę nad pacjentem.
 6. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.
 7. Kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki.
 8. Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studenta.

Studia magisterskie

 1. Poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów I stopnia  i doskonalenie umiejętności jej wykorzystania w praktyce.
 2. Kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki
 3. Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym świadczącym kompleksową opiekę nad pacjentem.
 4. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.
 5. Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studenta.
 6. Wdrożenie i doskonalenie umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie trwania studiów.
 7. Doskonalenie  umiejętności planowania opieki i kontrolowania jej efektywności.
 8. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole terapeutycznym.
 9. Nabywanie umiejętności organizacyjnych oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w pracy pielęgniarki.
 10. Weryfikowanie zdobytej przez studenta wiedzy teoretycznej w praktyce.
 11. Kształtowanie u studenta umiejętności efektywnego komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym świadczącym kompleksową opiekę nad pacjentem.
 12. Doskonalenie u studenta umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem oraz sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych obowiązków.
Wymiar kształcenia praktycznego
 1. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720. Liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180. Studia mają profil praktyczny. W okresie studiów pierwszego stopnia studenta obowiązuje odbycie praktyk określonych planami studiów (w wymiarze 2300 godzin: 1100 godzin zajęć praktycznych, 1200 godzin praktyk).
 2. Praktyki studenckie na studiach magisterskich mają charakter zajęć obowiązkowych. Stanowią integralną część programu kształcenia oraz  pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego studentów. W okresie dwuletnich studiów II stopnia studenta obowiązuje odbycie praktyk określonych planami studiów w wymiarze 160 godzin równym 8 ECTS
Nadzór i wymogi

Zajęcia praktyczne realizowane pod kierunkiem nauczyciela akademickiego  a praktyki pod kierunkiem opiekuna praktyk (pielęgniarki), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego/ instytucji kształcenia praktycznego  Nadzór nad realizacja praktyk zawodowych sprawuje Kierownik Pracownik Umiejętności Praktycznych. W Katedrze Pielęgniarstwa funkcję opiekuna pełni Pani Magister Aleksandra Góral-Kubasik.

Kształcenie praktyczne może być realizowane w specjalistycznych przedsiębiorstwach opieki leczniczej oraz placówkach oświatowo – wychowawczych, z którymi Uczelnia ma podpisaną umowę (porozumienie).

PRAKTYKI ZAWODOWE KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Student odbywa praktyki zawodowe w:
a) Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR),
b) Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM),
c) Jednostkach dysponujących zespołami ratownictwa medycznego (ZRM) i Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

CELEM GŁÓWNYM PRAKTYK jest realizacja efektów kształcenia w obszarze umiejętności i kompetencji społecznych, stanowiących kluczowy obszar w przygotowaniu studenta do przyszłej pracy zawodowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE PRAKTYK

1. Przygotowanie studenta kierunku ratownictwo medyczne do realizacji zadań zawodowych wynikających z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2. Ukształtowane u studenta nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz przygotowanie do realizacji zadań zawodowych w zakresie ratownictwa medycznego.
3. Zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego oraz kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki.
4. Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym świadczącym kompleksową opiekę nad pacjentem.
5. Poznanie przez studenta funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy i kontroli.
6. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.
7. Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studenta.

WYMIAR KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Studia pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin praktyk nie może być mniejsza niż 540 (liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 18). Studia mają profil praktyczny.

NADZÓR I WYMOGI

Zajęcia praktyczne realizowane pod kierunkiem nauczyciela akademickiego  a praktyki pod kierunkiem opiekuna praktyk (lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki lub położnej), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego/ instytucji kształcenia praktycznego.  Nadzór nad realizacja praktyk zawodowych sprawuje Kierownik Pracowni Umiejętności Praktycznych. W Zakładzie Ratownictwa Medycznego. Funkcję opiekuna pełni mgr Andrzej Rut.

Kształcenie praktyczne może być realizowane w specjalistycznych przedsiębiorstwach opieki leczniczej, z którymi Uczelnia ma podpisaną umowę (porozumienie).

Harmonogram praktyk dostępny pod adresem: 

https://wnoz.apsl.edu.pl/Jednostki-Organizacyjne-Wydzialu/Biuro-ds.-Planowania-Dydaktyki-Medycznej/Praktyki

Znajdziesz nas tutaj