Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

Misją współpracy z absolwentami jest przygotowanie i wsparcie ich w procesie planowania i realizacji kariery zawodowej.

Nasze cele:

  • Zapewnienie studentom i absolwentom aktualnej i profesjonalnej informacji na temat medycznego rynku pracy;
  • Kształtowanie u studentów i absolwentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i aspiracjom;
  • Wsparcie studentów i absolwentów w zakresie planowania i realizacji ścieżki zawodowej;
  • Nawiązywanie trwałej współpracy z pracodawcami.

Ważnym źródłem informacji o jakości kształcenia w Katedrze Pielęgniarstwa i Ratownictwa medycznego Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku dotyczących planów studiów i programów kształcenia oraz informacji o kadrze dydaktycznej, organizacji procesu dydaktycznego, osiągniętych kwalifikacjach i efektach kształcenia, zaletach i wadach systemu studiów, są opinie absolwentów. Absolwenci Katedry Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego INoZ Akademii Pomorskiej wyrażają swoje opinie w anonimowych i dobrowolnych ankietach. Tryb postępowania w przypadku ankietyzacji absolwentów oraz wzór ankiety absolwenta jest stale aktualizowany i poddawany ewaluacji. Celowe jest również monitorowanie oczekiwań pracodawców oraz zbieranie ich opinii o kwalifikacjach zatrudnianych absolwentów Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej.

Celem monitorowania jest śledzenie losów edukacyjnych oraz karier zawodowych absolwentów uczelni oraz stworzenie uniwersalnego narzędzia, które umożliwi cykliczne badania tego typu oraz ich porównywanie.

W wyniku powadzonej ankietyzacji pozyskuje się od pracodawców informacje dotyczące oczekiwań wobec absolwentów kierunków medycznych, jako potencjalnych pracowników oraz opinie o pracujących absolwentach kierunków medycznych. Pozyskiwane są również informacje służące ocenie gotowości pracodawców do współpracy z uczelnią w zakresie doskonalenia procesu kształcenia i przygotowania absolwenta do podjęcia pierwszej pracy. Badania przeprowadzane są z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Zakresem badania objęci są pracodawcy, znajdujący się w uczelnianej bazie danych, stworzonej i aktualizowanej na podstawie zawartych porozumień o współpracy w zakresie kształcenia oraz organizacji praktyk studentów szkoły wyższej.

 

Znajdziesz nas tutaj