Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pielęgniarstwo SDS

SPOSÓB ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

Wymagania ogólne:

 1. Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry.
 2. Liczba godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych wynosi 1402.
 3. Liczba uzyskanych punktów ECTS po ukończeniu studiów drugiego stopnia wynosi 121.
 4. Kierunek pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki medyczne, jako dyscypliny wiodącej.
 5. Studia drugiego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym obejmującym weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów.
 6. Absolwent drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach trzeciego stopnia.   

Proces kształcenia na studiach drugiego stopnia jest zorganizowany w sposób umożliwiający studentom będącym absolwentami studiów pierwszego stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2016/2017 i nie ukończyli kursu specjalistycznego w zakresie wypisywania recept i ordynacji leków, o  którym mowa w art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i  położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479), osiągnięcie szczegółowych efektów uczenia się określonych dla studiów pierwszego stopnia w zakresie wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich. Dla tych studentów w programie studiów zaplanowano przedmiot fakultatywny – Wypisywanie recept.

Ogólne efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

 1. Zasady i metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych w  populacji osób zdrowych;
 2. Standardy realizacji zaawansowanych i  samodzielnych świadczeń pielęgniarskich;
 3. Mechanizmy działania produktów leczniczych i zasady ich ordynowania;
 4. Wytyczne terapeutyczne i  standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych;
 5. Zasady i metody edukacji osób zdrowych i chorych w  chorobach przewlekłych;
 6. Rolę pielęgniarki w  koordynowanej opiece zdrowotnej;
 7. Problematykę zarządzania zespołami pielęgniarskimi i  organizacjami opieki zdrowotnej;
 8. Uwarunkowania rozwoju jakości usług zdrowotnych;
 9. Regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych;
 10. Metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia;
 11.  Wymagania dotyczące przygotowywania publikacji naukowych;
 12. Kierunki rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie;
 13. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej;
 14. Uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i  wyznań;
 15. Metodykę kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 1. Monitorować stan zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażać działania edukacyjne i  promocyjno-profilaktyczne;
 2. Rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;
 3. Dobierać, zlecać i interpretować badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień;
 4. Opracowywać program edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzić tę edukację i  dokonywać ewaluacji tego programu;
 5. Samodzielnie pielęgnować pacjenta z raną przewlekłą i przetoką;
 6. Koordynować opiekę zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
 7. Ordynować leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia;
 8. Udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych;
 9. Tworzyć standardy opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je do praktyki pielęgniarskiej;
 10. Stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej;
 11. Określać zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać założenia pielęgniarskiej polityki kadrowej;
 12. Komunikować się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe;
 13. Organizować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego;
 14. Prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki;
 15. Wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej;
 16. Zapewniać opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej;
 17. Stosować metodykę nauczania oraz ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

 1. Dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych;
 2. Formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej zasięgania porad ekspertów w  przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
 3. Okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową;
 4. Rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i  wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań;
 5. Ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne;
 6. Wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i  reklamy jego produktów.

GRUPY ZAJĘĆ, W RAMACH, KTÓRYCH OSIĄGA SIĘ SZCZEGÓŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ*.

*Do dyspozycji uczelni pozostawia się nie mniej niż 150 godzin zajęć dydaktycznych, które mogą być realizowane, jako zajęcia uzupełniające efekty uczenia się w grupach zajęć A, B i C.

Infrastruktura

 1. Proces kształcenia odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Telemedycyny oraz laboratoriów anatomii, fizjologii, immunohistochemii, a także pracowni fizjoterapii. 
 2. Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia, w szczególności w oddziałach szpitalnych oraz gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej). Głównymi partnerami w kształceniu praktycznym studentów kierunku pielęgniarstwo są: 

a) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.; 

b) Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku; 

c) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku.

Kadra

 1. Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się w grupach zajęć: nauki społeczne i humanistyczne zaawansowana praktyka pielęgniarska, badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa jest prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, posiadających kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć. 
 2. Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem osoby posiadającej prawo wykonywania zawodu pielęgniarki będącej pracownikiem danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w którym odbywa się praktyka, a nadzór nad realizacją praktyk sprawuje opiekun praktyk z uczelni. 

ZAŁĄCZNIKI:

Znajdziesz nas tutaj