Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pielęgniarstwo SPS

Pielęgniarstwo, 3- letnie studia pierwszego stopnia

Kierunek Pielęgniarstwo w Akademii Pomorskiej w Słupsku utworzony został w roku akademickim 2002/2003 jako studia pierwszego stopnia (stacjonarne) w Katedrze Pielęgniarstwa z lokalizacją w budynku przy ulicy Bałtyckiej 29 (budynek Zespołu Szkół Medycznych). Aktualnie kształcenie odbywa się głównie w budynkach Akademii Pomorskiej przy ulicy Westerplatte 64 i ulicy Kozietulskiego 6. Studenci tego kierunku mają możliwość kształcenia w powstałym w 2020 roku nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oraz w Specjalistycznych Pracowniach Medycznych wyposażonych w technologie informatyczne z zakresu Telemedycyny.

 

Pielęgniarstwo to zawód zaufania społecznego, profesja o wyjątkowym charakterze związana z opieką nad pacjentem. Obecnie diagnoza rynku pracy wykazuje istnienie ogromnego zapotrzebowania na wykonywanie tego zawodu. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do  zawodu pielęgniarki i pielęgniarza poprzez kształtowanie umiejętności i kompetencji profesjonalnego podejścia do pacjenta we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym. Studia kształtują wrażliwość etyczną oraz postawy prospołeczne, jak również poczucie odpowiedzialności. 

Wybór studiów na kierunku pielęgniarstwo umożliwi zdobycie wykształcenia na najwyższym europejskim poziomie.

Informacje ogólne o 3- letnich studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo:

1. Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów.

2. Liczba godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych, wynosi 4949.

3. Liczba uzyskanych punktów ECTS po ukończeniu studiów pierwszego stopnia wynosi 180.

4. Kierunek pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki medyczne, jako dyscypliny wiodącej.

 

Absolwent po zakończonym cyklu kształcenia na 3- letnich studiach pierwszego stopnia osiąga efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

 • rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
 • etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;
 • uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;
 • system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;
 • etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki.

 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 • udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej;
 • samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z
 • niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;
 • samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);
 • decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 • współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych:
 • przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej;
 • wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
 • dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej;
 • organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.

 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

 • kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;
 • przestrzegania praw pacjenta;
 • samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;
 • ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;
 • zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
 • przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
 • dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

PLAN STUDIÓW ZAWIERA NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA:

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia)

NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski)

NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ (podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej)

NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie, seminarium dyplomowe)

ZAKRES ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH (Podstawy pielęgniarstwa, Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna, Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, Neurologia i Pielęgniarstwo neurologiczne, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, Opieka paliatywna). Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizuje się tak, aby zdobywanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych było poprzedzone zdobywaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych niskiej wierności (w pracowniach umiejętności pielęgniarskich). Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są w:

 • oddziałach internistycznych, geriatrycznych, chirurgicznych, pediatrycznych, neurologicznych, psychiatrycznych, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położniczych, ginekologicznych i noworodkowych;
 • gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej);
 • hospicjach;
 • żłobkach.

Kadrę dydaktyczną na kierunku pielęgniarstwo stanowią nauczyciele akademiccy posiadający znaczący dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie właściwym do prowadzonych zajęć. Uczelnia dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną wyposażoną w  nowoczesny sprzęt multimedialny, medyczny, aparaturę laboratoryjną, diagnostyczną oraz symulacyjną.  Zajęcia praktyczne są prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Telemedycyny oraz laboratoriów anatomii, fizjologii, immunohistochemii, a także pracowni fizjoterapii, przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej oraz co najmniej roczną praktykę zawodową w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć. Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem osoby posiadającej prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej, będącej pracownikiem danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w którym odbywa się praktyka, a nadzór nad realizacją praktyk sprawuje opiekun praktyk z uczelni.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia można pracować m.in. w klinikach, szpitalach, domach pomocy społecznej, ośrodkach POZ, poradniach ambulatoryjnych, specjalistycznych. Studia na kierunku pielęgniarstwo dają możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych.

Absolwent 3 – letnich, studiów pierwszego stopnia może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych i w licznych kursach dokształcających.

ZAŁĄCZNIKI:

Znajdziesz nas tutaj