Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Położnictwo

Położnictwo, 3- letnie studia pierwszego stopnia

 

Kierunek Położnictwo w Akademii Pomorskiej w Słupsku utworzony został w roku akademickim 2021/2022 jako studia pierwszego stopnia ( stacjonarne) w Katedrze Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego w Instytucie Nauk o Zdrowiu.

Na podstawie danych zebranych z Narodowego Funduszu Zdrowia, Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych oraz Głównego Urzędu Statystycznego jasno wynika, iż liczba położnych zatrudnionych będzie w najbliższych latach drastycznie malała. Dane te wskazują na olbrzymi deficyt położnych oraz brak możliwości zastępowalności osób przechodzących na emeryturę nowymi pracownikami. Szukając przyczyn tego zjawiska, należy się ich głównie dopatrywać w znacznym oddaleniu ośrodków akademickich od miejsca zamieszkania oraz barierach socjo-ekonomicznych. Dlatego utworzenie kierunku położnictwo w Akademii Pomorskiej w Słupsku wychodzi naprzeciw potrzebom położnym zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Słupsku oraz środowisku lokalnemu.

Studenci kierunku Położnictwo zdobywają wiedzę z zakresu świadczeń zdrowotnych wobec kobiety ciężarnej, rodzącej i jej rodziny oraz noworodka. Studenci zdobywają wiedzę o:

 1. Rozpoznawaniu ciąży i sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzaniu badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej;
 2. Prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;
 3. Przyjmowaniu porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza;
 4. Podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska;
 5. Sprawowaniu opieki nad matką i monitorowaniem przebiegu okresu poporodowego;
 6. Badaniu noworodków i opiekę nad nimi;
 7. Realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
 8. Samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
 9. Profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych; 
 10. Wykrywaniu stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu;
 11. Prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dotyczącej zdrowia prokreacyjnego, w tym m.in. chorób przenoszonych drogą płciową, profilaktyki, a także różnego rodzaju schorzeń przez cały okres życia kobiety.

 

Informacje ogólne o 3- letnich studiach pierwszego stopnia na kierunku położnictwo:

 1. Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów.
 2. Liczba godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych, wynosi 4784.
 3. Liczba uzyskanych punktów ECTS po ukończeniu studiów pierwszego stopnia wynosi 180.  
 4. Kierunek położnictwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.

 

Absolwent po zakończonym cyklu kształcenia na 3- letnich studiach pierwszego stopnia osiąga efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Zgodnie ze standardem absolwent w zakresie wiedzy zna i rozumie:

 • specjalistyczną problematykę z zakresu położnictwa, neonatologii i ginekologii;
 • rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
 • etiologię, patomechanizm, objawy, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutyczno-opiekuńczego w wybranych jednostkach chorobowych w chorobach wewnętrznych, chirurgii, pediatrii i psychiatrii;
 • uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;
 •  system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 •  zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 •  modele opieki położniczej nad kobietą w każdym okresie życia i stanie zdrowia;
 •  etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu położnej.

 

 W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 • udzielać świadczeń zdrowotnych w przypadku: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, prekoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w przypadku kobiety w okresie przekwitania i senium;
 •  rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej i wykonywać badania niezbędne do monitorowania jej przebiegu;
 • samodzielnie prowadzić i przyjmować poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych) i poród z położenia miednicowego, także z nacięciem i szyciem krocza;
 •  monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu;
 • podejmować do czasu przybycia lekarza konieczne działania w sytuacjach nagłych, w tym ręcznie wydobyć łożysko i ręcznie zbadać macicę;
 • sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, promując karmienie naturalne, monitorując przebieg okresu poporodowego oraz badając noworodka, a także podejmując w sytuacjach nagłych wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację;
 • sprawować opiekę ginekologiczno-położniczą nad kobietą;
 •  prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia, w tym poradnictwem laktacyjnym, oraz prowadzić profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych;
 • udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej; 10) przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej lub położniczej;
 • wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
 •  decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 • samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zakresie określonym w przepisach;
 • dokonywać analizy jakości opieki położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej;
 • organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.

 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

 • kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;
 •  przestrzegania praw pacjenta;
 • samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;
 •  ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;
 •  zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
 •  przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
 • dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

 

PLAN STUDIÓW ZAWIERA NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA:

Nauki Podstawowe  - anatomia, fizjologia, patologia, embriologia i genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia.

Nauki społeczne i humanistyczne -  psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski.

Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej – podstawy opieki położniczej, etyka zawodu położnej, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy położnej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, język migowy, współpraca w zespołach opieki zdrowotnej.

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej – techniki położnicze i prowadzenie porodu, położnictwo i opieka położnicza, ginekologia i opieka ginekologiczna, neonatologia i opieka neonatologiczna, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne, chirurgia, psychiatria, anestezjologia i stany zagrożenia życia, rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w położnictwie, seminarium dyplomowe.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w warunkach symulowanych i w oparciu o infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w podmiotach wykonujących działalność leczniczą są prowadzone w szczególności w: salach porodowych, oddziałach położniczych, noworodkowych (położniczo­-noworodkowych), patologii ciąży, ginekologicznych, onkologii ginekologicznej lub ginekologii onkologicznej, pediatrycznych (niemowlęcych, patologii noworodka), internistycznych, chirurgicznych oraz intensywnej terapii; gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (położnej podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej); specjalistycznych ambulatoriach (poradniach ginekologicznych i ginekologiczno­-położniczych); szkołach rodzenia; poradniach laktacyjnych.

Kadrę dydaktyczną na kierunku położnictwo stanowią nauczyciele akademiccy posiadający znaczący dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie właściwym do prowadzonych zajęć. Uczelnia dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną wyposażoną w  nowoczesny sprzęt multimedialny, medyczny, aparaturę laboratoryjną, diagnostyczną oraz symulacyjną.  Zajęcia praktyczne są prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Telemedycyny oraz laboratoriów anatomii, fizjologii, immunohistochemii, a także pracowni fizjoterapii, przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej oraz co najmniej roczną praktykę zawodową w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć.

Absolwenci kierunku Położnictwo są przygotowani do pracy m.in. w szpitalach i klinikach, w tym w sali porodowej oraz w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej. Absolwenci przygotowani są również do pracy w opiece ambulatoryjnej, w tym w poradni ginekologiczno-położniczej oraz jako położna rodzinna/środowiskowa.

Absolwent 3 – letnich, studiów pierwszego stopnia może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych i w licznych kursach dokształcających.

ZAŁĄCZNIKI:

Znajdziesz nas tutaj