Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Dietetyka

Dietetyka, 3- letnie studia pierwszego stopnia

Kierunek Dietetyka w Akademii Pomorskiej w Słupsku utworzony został w roku akademickim 2019/2020 jako studia pierwszego stopnia (stacjonarne) w Katedrze Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej w Instytucie Nauk o Zdrowiu.


Diagnoza regionalnego rynku pracy oraz dostosowanie jej do potrzeb pracodawców wskazały na potrzebę uruchomienia kierunku kształcenia dietetyka. Wzrost częstości występowania otyłości i innych chorób dietozależnych oraz rosnące zainteresowanie społeczeństwa zdrowym odżywianiem sprawia, że zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie żywienia i dietetyki.
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu dietetyka poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie. Studia na kierunku dietetyka przygotowują do planowania żywienia dla różnych grup ludności, oceny żywienia i stanu odżywienia, profilaktyki i dietoterapii chorób, organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Studia na kierunku dietetyka umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kontrolowania jakości zdrowotnej żywności oraz technologii i oceny sensorycznej potraw.


Celem studiów jest również kształtowanie umiejętności i kompetencji profesjonalnego podejścia do pacjenta oraz współdziałania, komunikacji w pracach zespołu interdyscyplinarnego. Kształtowanie postaw tolerancji dla zachowań wynikających z niepełnosprawności, odmiennych uwarunkowań społecznych, kulturowych i wieku.  Studia kształtują wrażliwość etyczną oraz postawy prospołeczne, jak również poczucie odpowiedzialności. 

Wybór studiów na kierunku dietetyka umożliwi zdobycie wykształcenia na najwyższym europejskim poziomie.

Informacje ogólne o 3- letnich studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka:

 1. Studia są studiami pierwszego stopnia.
 2. Studia trwają nie krócej niż 6 semestrów.
 3. Liczba godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych, nie może być mniejsza niż 3000.
 4. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów nie może być mniejsza niż 180. Kierunek dietetyka jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej – nauki o zdrowiu.
 5. Zawód dietetyka to profesja ciesząca się zaufaniem społecznym.

Absolwent po zakończonym cyklu kształcenia na 3- letnich studiach pierwszego stopnia osiąga efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Absolwent w zakresie wiedzy zna i rozumie: 

 • problematykę z zakresu dyscypliny naukowej – nauki biologiczne w tym rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
 • problematykę z zakresu dyscypliny naukowej – nauki medyczne w tym etiologię, patomechanizm, objawy i przebieg najczęstszych chorób;
 • problematykę z zakresu dyscyplin naukowych – psychologia, prawo, ekonomia i etyka;
 • zasady planowania żywienia dla różnych grup ludności;
 • wskazania i przeciwskazania do prowadzenia dietoterapii chorób;
 • metody oceny żywienia i stanu odżywienia oraz stosowania żywienia klinicznego;
 • zasady organizowania i wdrażania żywienia indywidualnego i zbiorowego, technologii żywienia oraz oceny sensorycznej potraw;
 • zagadnienia związane z oceną jakości zdrowotnej żywności;
 • zasady prowadzenia edukacji żywieniowej w zdrowiu i chorobie;
 • prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia gabinetu dietetycznego;
 • etyczne, prawne i społeczne uwarunkowania wykonywania zawodu dietetyka.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 • planować żywienie w zdrowiu i chorobie;
 • przeprowadzać badania oceny stanu odżywienia niezbędne do postępowania dietetycznego;
 • tworzyć, weryfikować i modyfikować programy żywieniowe stosowanie do stanu zdrowia pacjenta;
 • kontrolować efekty postępowania dietetycznego;
 • organizować wdrażać żywienie indywidualne i zbiorowe;
 • organizować i wdrażać żywienie w różnych dyscyplinach sportowych oraz stosować odpowiednią aktywność fizyczną w terapii nadwagi i otyłości;
 • stosować działania z zakresu oceny jakości zdrowotnej żywności;
 • przygotowywać potrawy zgodnie z zasadami technologii żywności oraz dokonywać oceny sensorycznej potraw;
 • zastosować działania ukierunkowane na edukację zdrowotną i promocję zdrowia;
 • planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy;
 • inspirować inne osoby do uczenia się oraz podejmowania aktywności fizycznej;
 • komunikować się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta i jego praw;
 • komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą;
 • wykorzystywać wiedzę w zakresie racjonalizacji i optymalizacji dietetyki, także współpracując w zespole terapeutycznym;
 • postępować zgodnie z zasadami etycznymi i bioetycznymi w wykonywaniu czynności właściwych dla zawodu dietetyka.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

 • nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych;
 • wykonywania zawodu, będąc świadomym roli jaką pełni dietetyk dla społeczności;
 • prezentowania postawy promującej zdrowy styl życia, propagowania i aktywnego kreowania zdrowego stylu życia i promocji zdrowia w trakcie działań związanych z wykonywaniem zawodu i określania poziomu sprawności niezbędnego do wykonywania zawodu dietetyka;
 • przestrzegania praw pacjenta i zasad etyki zawodowej;
 • dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych;
 • korzystania z obiektywnych źródeł informacji;
 • wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
 • formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej;
 • przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób.

 
PLAN STUDIÓW ZAWIERA NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH (anatomia człowieka; fizjologia człowieka; genetyka; mikrobiologia z parazytologią; farmakologia; język obcy; etyka i prawo 
w ochronie zdrowia; ochrona własności intelektualnej; epidemiologia; zdrowie publiczne; podstawy diagnostyki laboratoryjnej; bezpieczeństwo i higiena pracy; komunikacja interpersonalna; psychologia ogólna; ekonomia i finansowanie w ochronie zdrowia; technologia informacyjna; wychowanie fizyczne pierwsza pomoc).
GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 
Podstawy dietetyki (biochemia i chemia żywności; historia żywności 
i żywienia; marketing żywności; organizacja pracy dietetyka; propedeutyka żywienia; żywienie w sporcie; zaburzenia odżywiania; technologia żywienia i ocena sensoryczna potraw; pracownia żywienia i dietetyki; ocena żywienia i stanu odżywienia; edukacja żywieniowa; aktywność fizyczna w terapii nadwagi i otyłości; żywienie dzieci i młodzieży; żywienie kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią; żywienie ludzi starszych; żywność nowej generacji; nowe trendy w żywieniu 
i dietetyce; kuchnie etniczne i regionalne; promocja zdrowia i edukacja zdrowotna; toksykologia i bezpieczeństwo żywności).
Dietetyka kliniczna (kliniczny zarys chorób wewnętrznych, zakaźnych; podstawy alergologii; kliniczny zarys chorób onkologicznych; kliniczny zarys chorób chirurgii ogólnej; kliniczny zarys chorób wieku dziecięcego; żywienie kliniczne; żywienie 
w alergiach i nietolerancjach pokarmowych; dietoterapia chorób (żywienie 
w chorobach metabolicznych, układu krążenia i przewodu pokarmowego; żywienie dzieci chorych).

METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH (metodologia badań naukowych 
i statystyka; seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa).

PRAKTYKI ZAWODOWE (praktyka w zakresie: podstaw żywienia człowieka; organizacji pracy dietetyka; ekonomii i finasowania w ochronie zdrowia; bezpieczeństwa żywności; poradnictwa dietetycznego; terapii nadwagi i otyłości; żywienia zbiorowego; żywienia dzieci; żywienia ludzi starszych; technologii potraw; promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; żywienia w chorobach metabolicznych; żywienia w chorobach układu krążenia; żywienia w chorobach nerek; żywienia 
w sporcie). 

Kadrę dydaktyczną na kierunku dietetyka stanowią nauczyciele akademiccy posiadający znaczący dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie dietetyki. Uczelnia dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną wyposażoną w  nowoczesny sprzęt multimedialny, medyczny, aparaturę laboratoryjną, diagnostyczną oraz symulacyjną. 
Przedmioty kierunkowe oraz kształcenie praktyczne realizowane są przez specjalistów 
z zakresu żywienia i dietetyki zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia posiadających minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria oraz praktyki zawodowe) odbywają się w specjalistycznych laboratoriach, pracowniach oraz w licznych placówkach szkolenia praktycznego w podmiotach leczniczych.

Studia na kierunku dietetyka dają możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom kierunku dietetyka na podjęcie pracy zawodowej w: 

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • poradniach żywieniowych i dietetycznych;
 • poradniach chorób metabolicznych;
 • zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach cateringowych obsługi szpitali, 
 • sanatoriach i domach opieki;
 • placówkach sportowych;
 • placówkach doradztwa żywieniowo - dietetycznego;
 • instytucjach naukowo-badawczych.

Absolwent 3 – letnich, studiów pierwszego stopnia może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych i licznych kursach dokształcających.

Znajdziesz nas tutaj