Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pielęgniarstwo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I WYMIAR GODZINOWY

 1. Zajęcia praktyczne i praktyki studenckie, przewidziane w programach kształcenia w Instytucie Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku, zwaną dalej „Uczelnią”, pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego absolwentów.
 2. Przebieg zajęć praktycznych i praktyk pod względem programowym i organizacyjnym nadzorują zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Kształcenia: Kierownik Katedry Pielęgniarstwa i  Ratownictwa Medycznego, Koordynator praktyk dla danego kierunku, Instytutowy Koordynator ds. Praktyk oraz Uczelniany Koordynator Praktyk Studenckich.
 3. Studia pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720. Liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180.
 4. W okresie studiów pierwszego stopnia studenta obowiązuje odbycie zajęć praktycznych i praktyk określonych planami studiów (w wymiarze 2300 godzin: 1100 godzin zajęć praktycznych, 1200 godzin praktyk).
 5. Praktyki studenckie na studiach drugiego stopnia kierunku pielęgniarstwo mają charakter zajęć obowiązkowych. W okresie dwuletnich studiów II stopnia studenta obowiązuje odbycie praktyk określonych planami studiów w wymiarze 200 godzin, równym 10 ECTS.
 6. Przyjęto następujące nazewnictwo dotyczące rodzajów praktyk: zp- zajęcia praktyczne, zps- zajęcia praktyczne symulacyjne, p- praktyka  (wakacyjna i śródsemestralna)
 7. Godzina dydaktyczna realizacji zajęć w ramach praktyki zawodowej trwa 45 minut.

CELE OGÓLNE

 1. Głównym celem kształcenia praktycznego jest realizacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zawartych w programie kształcenia oraz zgodnych ze standardami nauczania na kierunku pielęgniarstwo.
 2. Kształcenie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształceniem tych umiejętności w warunkach symulowanych (ćwiczenia i zajęcia praktyczne symulacyjne) 
 3. Celem praktyk jest ukształtowanie u studenta nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, przygotowanie do podjęcia dalszych studiów oraz do realizacji zadań zawodowych w zakresie posługiwania się wiedzą z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, umożliwiające mu świadczenie zindywidualizowanej, holistycznej opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią.

CELE SZCZEGÓŁOWE- STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 1. Przygotowanie studenta do realizacji zadań zawodowych przez sprawowanie samodzielne oraz pod nadzorem opiekuna praktyk, opieki holistycznej nad człowiekiem zdrowym, chorym, w różnym wieku, środowisku zamieszkania, wychowania, nauczania oraz w środowisku szpitalnym.
 2. Ukształtowanie u studenta nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz przygotowanie do realizacji zadań zawodowych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej poprzez świadczenie zindywidualizowanej opieki zdrowotnej.
 3. Zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego oraz kształcenie umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki.
 4. Poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli.
 5. Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym świadczącym kompleksową opiekę nad pacjentem.
 6. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.
 7. Kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki.
 8. Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studenta.

CELE SZCZEGÓŁOWE- STUDIA DRUGIEGO  STOPNIA

 1. Poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów I stopnia  i doskonalenie umiejętności jej wykorzystania w praktyce.
 2. Kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki.
 3. Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym świadczącym kompleksową opiekę nad pacjentem.
 4. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.
 5. Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studenta.
 6. Wdrożenie i doskonalenie umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie trwania studiów.
 7. Doskonalenie  umiejętności planowania opieki i kontrolowania jej efektywności.
 8. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole terapeutycznym/interdyscyplinarnym.
 9. Nabywanie umiejętności organizacyjnych oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w pracy pielęgniarki.
 10. Weryfikowanie zdobytej przez studenta wiedzy teoretycznej w praktyce.
 11. Kształtowanie u studenta umiejętności efektywnego komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym świadczącym kompleksową opiekę nad pacjentem.

WYMAGANIA I NADZÓR

 1. Zajęcia praktyczne realizowane pod kierunkiem nauczyciela akademickiego  a praktyki pod kierunkiem opiekuna praktyk (pielęgniarki), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego/ instytucji kształcenia praktycznego. 
 2. Nadzór nad realizacją zajęć praktycznych i praktyk zawodowych sprawuje kierunkowy Koordynator praktyk.
 3. Kształcenie praktyczne może być realizowane w specjalistycznych przedsiębiorstwach opieki leczniczej oraz placówkach oświatowo – wychowawczych, z którymi Uczelnia ma podpisaną umowę (porozumienie).
 4. Szczegółowe informacje na temat organizacji i przebiegu praktyk określone zostały w Regulaminie praktyk

ZAŁĄCZNIKI:

Znajdziesz nas tutaj