Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Położnictwo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I WYMIAR GODZIN

 1. Praktyki studenckie, przewidziane w programach kształcenia w Instytucie Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku, pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego absolwentów.
 2. Przebieg praktyk pod względem programowym i organizacyjnym nadzorują zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Kształcenia: Kierownik Katedry Pielęgniarstwa i  Ratownictwa Medycznego, Koordynator praktyk dla danego kierunku, Instytutowy Koordynator ds. Praktyk oraz Uczelniany Koordynator Praktyk Studenckich.
 3. Studia pierwszego stopnia na kierunku położnictwo trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć i praktyk wynosi 4789. Liczba punktów ECTS wynosi 180. Studia mają profil praktyczny.
 4. W okresie studiów pierwszego stopnia studenta obowiązuje odbycie zajęć praktycznych i praktyk określonych planami studiów (w wymiarze 2300 godzin: 1100 godzin zajęć praktycznych, 1200 godzin praktyk). Zajęcia praktyczne symulacyjne stanowią ponad 5% zajęć praktycznych. Ilość godzin tej formy zajęć praktycznych określona jest w karcie przedmiotu

CELE OGÓLNE  KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

 1. Głównym celem kształcenia praktycznego jest realizacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zawartych w programie kształcenia oraz zgodnych ze standardami nauczania na kierunku położnictwo.
 2. Kształcenie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształceniem tych umiejętności w warunkach symulowanych. 
 3. Celem praktyk jest ukształtowanie u studenta nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, przygotowanie do podjęcia dalszych studiów oraz do realizacji zadań zawodowych w zakresie posługiwania się wiedzą z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, umożliwiające mu świadczenie zindywidualizowanej opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią.

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Cele szczegółowe kształcenia praktycznego obejmują przygotowanie studenta do samodzielnego:

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, prekoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w przypadku kobiety w okresie przekwitania i senium;
 2. Rozpoznawania ciąży, sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i wykonywania badania niezbędnego do monitorowania jej przebiegu;
 3. Prowadzenia i przyjmowania porodu fizjologicznego (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych) i porodu z położenia miednicowego, także z nacięciem i szyciem krocza;
 4. Monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu;
 5. Podejmowania do czasu przybycia lekarza koniecznych działań w sytuacjach nagłych, w tym ręcznie wydobycia łożyska i ręcznego zbadania macicy;
 6. Sprawowania opieki nad matką i noworodkiem, promując karmienie naturalne, monitorując przebieg okresu poporodowego oraz badając noworodka, a także podejmując w sytuacjach nagłych wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację;
 7. Sprawowania opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą;
 8. Prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia, w tym poradnictwem laktacyjnym, oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych;
 9. Udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań ratowniczych w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 10. Przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej lub położniczej;
 11. Wystawiania recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
 12. Decydowania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 13. Udzielania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zakresie określonym w przepisach;
 14. Dokonywania analizy jakości opieki położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej;
 15. Organizowania pracę własną i podległego personelu oraz współpracowania w zespołach opieki zdrowotnej.

WYMAGANIA I NADZÓR

 1. Zajęcia praktyczne realizowane pod kierunkiem nauczyciela akademickiego  a praktyki pod kierunkiem opiekuna praktyk (położnej), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego/ instytucji kształcenia praktycznego. 
 2. Nadzór nad realizacją zajęć praktycznych i praktyk zawodowych sprawuje kierunkowy Koordynator praktyk.
 3. Kształcenie praktyczne może być realizowane w specjalistycznych przedsiębiorstwach opieki leczniczej oraz placówkach oświatowo – wychowawczych, z którymi Uczelnia ma podpisaną umowę (porozumienie).
 4. Szczegółowe informacje na temat organizacji i przebiegu praktyk określone zostały w Regulaminie praktyk.

ZAŁĄCZNIKI:

Znajdziesz nas tutaj