Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Sylwetka Absolwenta Pielęgniarstwo SDS ST i NST

Sylwetka absolwenta pielęgniarstwa II stopnia

Po ukończeniu studiów drugiego absolwent posiada poszerzony zakres kompetencji do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;

2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;

3) planowaniu i  sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;

4) samodzielnym udzielaniu w  określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i  rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Szczegółowe świadczenia, do wykonywania których uprawniona jest pielęgniarka określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Zgodnie z Ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz.U.2021, poz. 479) po ukończeniu studiów drugiego stopnia pielęgniarka/ pielęgniarz jest przygotowany do:

1) nauczania zawodu pielęgniarki lub położnej, wykonywania pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych lub nauczanie innych zawodów medycznych, których programy kształcenia wymagają współudziału pielęgniarki lub położnej;

2) prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa;

3) kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek lub położnych;

4) zatrudnienia w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; zatrudnienia w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

5) zatrudnienia w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

6) zatrudnienia w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;

7) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną;

8) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności; zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie;

9) zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75);

10) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;

11) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Efekty uczenia się:

Absolwent po zakończonym cyklu kształcenia na drugim stopniu osiąga efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych w standardach nauczania na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku (Dz.U. poz. 755 z dn. 6 kwietnia 2021 roku). 

Zgodnie ze standardem absolwent w zakresie wiedzy zna i rozumie: 

1) zasady i metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych;
2) standardy realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich; 
3) mechanizmy działania produktów leczniczych i zasady ich ordynowania; 
4) wytyczne terapeutyczne i standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych; 
5) zasady i metody edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych; 
6) rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej; 
7) problematykę zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki zdrowotnej; 
8) uwarunkowania rozwoju jakości usług zdrowotnych; 
9) regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych; 
10) metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia; 
11) wymagania dotyczące przygotowywania publikacji naukowych; 
12) kierunki rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie; 
13) zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej; 
14) uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań; 
15) metodykę kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego. 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 
1) monitorować stan zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażać działania edukacyjne i promocyjno-profilaktyczne; 
2) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;
3) dobierać, zlecać i interpretować badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień; 
4) opracowywać program edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzić tę edukację i dokonywać ewaluacji tego programu; 
5) samodzielnie pielęgnować pacjenta z raną przewlekłą i przetoką; 
6) koordynować opiekę zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia; 
7) ordynować leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia; 
8) udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych; 
9) tworzyć standardy opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je do praktyki pielęgniarskiej; 
10) stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej; 
11) określać zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać założenia pielęgniarskiej polityki kadrowej; 
12) komunikować się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe; 
13) organizować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego; 
14) prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki; 
15) wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 
16) zapewniać opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej;
17) stosować metodykę nauczania oraz ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 
1) dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych; 
2) formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; 
3) okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową; 
4) rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań; 
5) ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne; 
6) wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.

Absolwent drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach trzeciego stopnia.
 

Znajdziesz nas tutaj