Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Fizjoterapia

Sylwetka absolwenta fizjoterapii 5-letnie, jednolite studia magisterskie

Po uzyskaniu dyplomu magistra absolwent jest przygotowany do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego i po otrzymaniu pozytywnego wyniku do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 

1)    diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; 
2)    kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii; 
3)    kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;  
4)    kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;  
5)    zlecaniu wyrobów medycznych;  
6)    dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;  
7)    nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi; 
8)    prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności; 
9)    wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;  
10)    nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności. 

Zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015r. za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty uważa się również: 

1)    nauczanie zawodu fizjoterapeuty oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów; 
2)    prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii;  
3)    kierowanie pracą zawodową osób wykonujących zawód fizjoterapeuty; 
4)    zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 
5)    wykonywanie czynności zawodowych określonych w ust. 2 niebędących świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) w podmiocie, który nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

Absolwent po zakończonym cyklu kształcenia na 5-letnich, jednolitych studiach magisterskich osiąga efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych w standardach nauczania na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku (Dz.U. poz. 1573 z dn. 21 sierpnia 2019 roku). 

Zdobyte wykształcenie w ramach kierunku fizjoterapia umożliwia podjęcie pracy zawodowej w: 

•    publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, 
•    szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych dla dzieci i dorosłych, 
•    zakładach rehabilitacyjnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, 
•    zakładach przyrodoleczniczych, 
•    domach pomocy społecznej, 
•    hospicjach, 
•    środowiskowej opiece nad chorymi w domu, 
•    prywatnych i publicznych gabinetach, 
•    klinikach rehabilitacyjnych, 
•    ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, 
•    ośrodkach sportowych, rekreacyjnych, 
•    Wellness&SPA, 
•    klubach fitness,
•    instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, w placówkach oświatowych: szkołach, uczelniach, instytucjach badawczo-rozwojowych oraz w administracji rządowej i samorządowej.

Absolwent 5-letnich, jednolitych studiów magisterskich kierunku fizjoterapia może kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych i licznych kursach dokształcających.

Znajdziesz nas tutaj