Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zarządzenie nr R.021.36.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 11 marca 2020 roku

Zarządzenie nr R.021.36.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r., poz. 85), oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Od dnia 12 marca do 29 marca 2020 roku wstrzymuje się realizację zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni. Zajęcia, które można realizować w formie kształcenia na odległość będą uznane za zrealizowane.
  2. Odwołuje się wszelkie wydarzenia, imprezy, zgromadzenia, konferencje organizowane na terenie Uczelni.
  3. Zawiesza się wszystkie wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne oraz mobilności w ramach współpracy międzynarodowej.
  4. Zamyka się Czytelnię Biblioteki Uczelnianej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
  5. Zawiesza się spotkania kół naukowych i organizacji studenckich.
  6. Zaleca się aby pracownicy powracający z zagranicy przez 2 tygodnie pracowali zdalnie, po wcześniejszym uzgodnieniu ze swoim bezpośrednim przełożonym.
  7. Zaleca się ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników podczas wykonywania pracy.
  8. Rekomenduje się wykorzystywanie korespondencji mailowej i telefonicznej w zastępstwie papierowej wśród pracowników, studentów i doktorantów.
  9. Zapisy, o których mowa w pkt. 2-8 wprowadza się do odwołania.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

   Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

      dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

Znajdziesz nas tutaj