Kalendarium

logo-inoz

Kalendarium ważniejszych wydarzeń Katedry/Instytutu Nauk o Zdrowiu

2001r. – Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło zgodę na utworzenie w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku (obecna Akademia Pomorska) kierunku studiów „pielęgniarstwo”

2002 r. – Pierwsza rekrutacja kandydatów na studia pielęgniarskie, stacjonarne i zaoczne.

2002 r. – Porozumienie między samorządem Województwa Pomorskiego a Rektorem Pomorskiej Akademii Pedagogicznej prof. dr hab. Danutą Gierczyńską w sprawie nieodpłatnego użyczenie budynku Zespołu Szkół Medycznych na potrzeby kształcenia pielęgniarek

2003 r. – Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przekazania PAP w drodze darowizny całej nieruchomości położonej przy ul. Bałtyckiej 29.

2004 r. – Katedra otrzymuje Certyfikat Ministerstwa Zdrowia – po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego (na 3 lata).

2004 r. – Porozumienie o współpracy naukowo – dydaktycznej między Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku a Akademią Medyczną w Gdańsku.

2004 r. – Rekrutacja na kolejny kierunek studiów „ratownictwo medyczne”

2004 r. – PAP godzi się na propozycję Marszałka Województwa Pomorskiego na przyjęcie budynku przy ul. Bałtyckiej 29, bez internatu.

2005 r. – Senat Uczelni rezygnuje z budynku Zespołu Szkół Medycznych i podejmuje decyzje o przyspieszeniu remontu pomieszczeń po jednostce wojskowej przy ul. Westerplatte 64.

2005 r. – Pierwsze dyplomy licencjackie otrzymało 23 absolwentów studiów stacjonarnych pielęgniarstwa i 34 absolwentów studiów niestacjonarnych przeznaczonych dla pielęgniarek czynnie pracujących w zawodzie.

2005 r. – Powstał projekt dokumentacji adaptacji parteru przy ul. Westerplatte 64.

5.10.2006 r. – Inauguracja Nowego Roku Akademickiego w nowym budynku Katedry Pielęgniarstwa przy ul. Westerplatte 64.

2006 r. – W czasie inauguracji Nowego Roku Akademickiego Kierownik Katedry Pielęgniarstwa dr Krystyna Homenda otrzymała medal Akademii Pomorskiej w Słupsku „Za Zasługi dla Uczelni”.

18.10.2006 r. – Pomorska Akademia Pedagogiczna otrzymała nową nazwę Akademia Pomorska w Słupsku.

2007 r. – Certyfikat Ministerstwa Zdrowia po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego – akredytacja na 5 lat.

31.01.2008 r. – Senat Akademii Pomorskiej zadecydował o zmianie nazwy dotychczasowej na Katedrę Nauk o Zdrowiu.

05.03.2008 - Kolegium Elektorów Uczelni wybrało na stanowisko Rektora Akademii Pomorskiej dr hab. prof. nadzw. Romana Drozda.

2009 i 2011 r. – Akademia Medyczna w Gdańsku podpisała trzy Umowy Partnerskie z Akademią Pomorską w Słupsku na realizację projektów unijnych w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

2010 r. – Katedra Nauk o Zdrowiu wzbogaciła się o trzy nowe pracownie umiejętności zawodowych: Kliniczna Pracownia Pielęgniarstwa, Pracownia Ratownictwa Medycznego i Pracownię Zabiegów Instrumentalnych jako efekt realizacji pierwszego projektu partnerskiego „Doposażenie laboratoriów ”

2010 r. – Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku „ pielęgniarstwo”. Certyfikat wydano na 5 lat.

2011 r. – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniowało wniosek na otwarcie nowego kierunku kształcenia „zdrowie publiczne”. W roku akademickim 2011/2012 studia stacjonarne zaczęło 38 studentów, niestacjonarne - 30 studentów.

2011 r. – Oddano do użytku kolejne laboratoria dydaktyczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną: Medyczną Pracownię Symulacyjną, Laboratorium Immunohistochemii, Pracownię Anatomii Klinicznej, Multimedialne Laboratorium Przedmiotów Klinicznych. Rektorzy uczelni realizujący projekt partnerski:
prof. dr hab. Janusz Moryś – Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego i prof. dr hab. Roman Drozd _ Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku określili możliwości i zakres dalszej współpracy i wykorzystywania nowoczesnej bazy dydaktycznej.

2012 r. – Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych dokonała oceny spełnienia wymaganych standardów kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo”.
Oceniono : realizację przebiegu kształcenia, kadrę prowadzącą kształcenie, bazę materialną uczelni, ocenę jakości kształcenia i osiągnięć uczelni.
Dla studentów stacjonarnych łącznie przyznano 68 punktów na 68 obligatoryjnych i 13 punktów na 13 dodatkowych, tj. łącznie 81 punktów na 81 możliwych.
Dla studiów niestacjonarnych łącznie przyznano 60 punktów na 60 obligatoryjnych i 13 punktów na 13 dodatkowych, tj. razem 72 punkty na 72 możliwe.
Wydano certyfikat na kolejne 5 lat.

2012 r.

Kierownictwu i Pracownikom
Katedry Nauk o Zdrowiu

W podziękowaniu za wybitne osiągnięcia
w działaniu na rzecz Uczelni
oraz realizacji programu kształcenia
potwierdzone przez maksymalną punktację
w ocenie akredytacyjnej
KRASzPiP

Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku
dr hab., prof. nadzw. Roman Drozd

Święto Uczelni, 25.05.2012 r.

09.2012 r. – Uchwała Senatu Uczelni

UCHWAłA NR Rl0004/62/12 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym w Instytucie Nauk o Zdrowiu

Na podstawie § 25 ust. 3 Statutu Senat Akademii Pomorskiej w Słupsku uchwala, co następuje:

§1

1. Senat pozytywnie opiniuje wniosek Dziekana Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego o

przekształcenie struktury organizacyjnej Instytutu Nauk o Zdrowiu.

2. Likwiduje się dotychczasową strukturę organizacyjną Instytutu Nauk o Zdrowiu.

3. W Instytucie Nauk o Zdrowiu tworzy się:

1) Zakład Zdrowia Publicznego

2) Zakład Przedmiotów Klinicznych

3) Zakład Dydaktyki Medycznej

4) Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Oceny Jakości Zdrowia

5) Samodzielna Pracownia Ratownictwa Medycznego

6) Samodzielna Pracownia Umiejętności Zawodowych

3.10.2012 r. – Pierwsze zebranie Rady Instytutu.

7.12.2012 r. - Spotkanie Rady Instytutu z władzami Uczelni. Omówiono perspektywy dalszego rozwoju Instytutu Nauk o Zdrowiu, w tym kierunki badań naukowych, prowadzenie nowych projektów unijnych, utworzenie kolejnych kierunków studiów medycznych.

2014 r. - Podpisanie umowy o współpracy z stowarzyszeniem Europa Direkt mająca na celu Polsko - Niemiecko - Francuską wymianę studentów z kierunku pielęgniarstwo

28.10.2015 r. - Uchwała Senatu Uczelni

UCHWAŁA NR R.000.62.15
Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku
z dnia 28 października 2015 roku

W sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym
w Instytucie Nauk o Zdrowiu

Na podstawie § 25 ust. 3 Statut, Senat Akademii Pomorskiej w Słupsku uchwala, co następuje:

§ 1

Senat pozytywnie opiniuje wniosek Dziekana Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego o dokonanie zmian organizacyjnych w Instytucie Nauk o Zdrowiu.

2 §

Z dniem 15 października 2015 r. likwiduje się Zakład Przedmiotów Klinicznych oraz Samodzielną Pracownię Ratownictwa Medycznego

3 §

Instytut Nauk o Zdrowiu przyjmuje następującą strukturę organizacyjną:

1. Kliniczne Oddziały Praktyk Studenckich
2. Zakład Zdrowia Publicznego
3. Zakład Klinicznych Podstaw Medycyny
4. Zakład Ratownictwa Medycznego
5. Zakład Pielęgniarstwa i Teorii Pielęgnowania
6. Zakład Dydaktyki Medycznej
7. Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Oceny Jakości Zdrowia
8. Samodzielna Pracownia Praktyk Zawodowych

 

30.06.2016 r. – Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku „ pielęgniarstwo”. Certyfikat wydano na 5 lat.

 

26.10.2016 r.

UCHWAŁA NR R.000.57.16
Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku
z dnia 26 października 2016 roku

W sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym
w Instytucie Nauk o Zdrowiu

Na podstawie § 25 ust. 3 Statut, Senat Akademii Pomorskiej w Słupsku uchwala, co następuje:

§ 1

Senat pozytywnie opiniuje wniosek Dziekana Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego o zatwierdzenie nowej struktury organizacyjnej Instytutu Nauk o Zdrowiu.

2 §

Instytut Nauk o Zdrowiu przyjmuje następującą strukturę organizacyjną:

1. Zakład Pielęgniarstwa
       - Pracownia Praktyk Zawodowych w Pielęgniarstwie
       - Pracownia Umiejętności Zawodowych w Pielęgniarstwie
2. Zakład Ratownictwa Medycznego
       - Pracownia Umiejętności Praktycznych w Ratownictwie Medycznym
3. Zakład Patofizjologii Układu Ruchu
4. Zakład Fizjoterapii

       - Pracownia Umiejętności Praktycznych w Fizjoterapii
       - Pracownia Propedeutyki Zdrowia
5. Zakład Kształcenia Podyplomowego i Współpracy Międzynarodowej
6. Kliniczne Odziały Praktyk Studenckich

 

Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.