Słupski Ośrodek Akademicki (SOA) – model kształcenia o profilu praktycznym

logo-inoz

Obszar tematyczny / Regionalny Program Strategiczny
Rozwój gospodarczy – Pomorski Port Kreatywności

Poddziałanie Regionalnego Programu Strategicznego
Współpraca międzyuczelniana
Współpraca pracodawców i uczelni
Kształcenie zawodowe w subregionach

Nazwa Osi Priorytetowej w ramach projektu RPO WP 2014-2020:
Oś priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe

Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego w ramach projektu RPO WP 2014-2020
10.4 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Sytuacja społeczno-gospodarcza regionu, wymusza zwiększenie otwartości oferty uczelni SOA do zmian oferty kształcenia, w ścisłej współpracy z pracodawcami.Wobec czego uczelnie SOA przyjęły strategie swoich działań ukierunkowane na gospodarkę, celem lepszego dostosowania ofert do potrzeb pracodawców. Aktualnie uczelnie SOA proponują przede wszystkim kształcenie ogólnoakademickie, dlatego obecna posiadana przez nie infrastruktura (lokale, sprzęt, aparatura), wymagają uzupełnienia o odpowiedni, profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne do realizacji na nowych kierunkach kształcenia praktycznego.

Potrzeby wsparcia z funduszy UE w ramach RPO WP wynikają z przeglądu i inwentaryzacji zasobów infrastrukturalno-kadrowych uczelni SOA, jak również z wstępnie wyznaczonych przez uczelnie (na bazie danych od pracodawców) obszarów interwencji w ramach koncepcji SOA. Uczelnie SOA pogłębią wstępne analizy potrzeb rynkowych i określą kilkuletnie projekcje potrzeb na okres trwałości przedsięwzięcia SOA (5 lat). Partnerzy SOA uwzględniają również wzajemne uzupełnianie się w potencjale kadrowym, a także wykorzystywanie w celach edukacyjnych infrastrukturę i potencjał kadrowy pracodawców oraz współpracę z instytucjami wcześniejszych szczebli edukacji, w tym kształcenia zawodowego.

Cel główny SOA
Poprawa skali dostosowania oferty edukacyjnej uczelni SOA do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby subregionalnego rynku pracy, poprzez bezpośrednie angażowanie pracodawców zarówno w proces przygotowania jak i przebiegu edukacji, w tym w kształcenie dualne.

Cele cząstkowe

 1. zmodyfikowanie lub utworzenie nowych programów kształcenia dostosowanych do potrzeb pracodawców oraz opracowanie modelu ścisłej współpracy uczelni SOA z pracodawcami w formie modelu dualnego;
 2. likwidacja niedoborów ograniczających ofertę praktycznego kształcenia, w tym infrastrukturalnych (m.in. lokalowych) i w zakresiekwalifikacji kadrowych uczelni SOA;
 3. zwiększenie atrakcyjności studiowania na uczelniach SOA poprzez rozszerzenie oferty praktycznego kształcenia.

Zakłada się następujący, optymalny zakres przedmiotowy całej formuły Projektu SOA, pozwalający najpełniej zrealizować cele i osiągnąć zamierzone efekty projektu SOA:

 1. Wypracowanie przez uczelnie wspólnie z pracodawcami oraz wdrożenie, partnerskiego modelu kształcenia SOA w formie edukacji dualnej – ZDROWIE.
 2. Instytut Nauk o Zdrowiu utworzy w ramach SOA nowy kierunek kształcenia Fizjoterapię będącynowoczesnym modelem kształcenia praktycznego odpowiadającym na potrzeby usług medycznych w ochronie zdrowia w subregionie.Kierunek kształcenia fizjoterapii posiadać będzie interdyscyplinarnespecjalności o profilu praktycznym.
  1. Fizjoterapia osób dorosłych po 50-tym roku życia.
  2. Fizjoterapia dzieci i młodzieży.

Utrzymanie wysokiego poziomu zdrowia i sprawności fizycznej determinuje aktywność życiową osób dorosłych po 50 roku życia, a więc utworzenie nowej interdyscyplinarnej specjalności fizjoterapii osób po 50 roku życia pozwoli na realizację występującej w subregionie potrzeby.

Osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu słupskiego jest przeszło 12 000 osoby z czego większość jest na obszarze wiejskim. Około 6% wszystkich osób niepełnosprawnych stanowią dzieci i młodzież stąd też wynika potrzeba utworzenia i realizacji specjalności interdyscyplinarnej obejmującej fizjoterapię dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pedagogicznych tej grupy wiekowej. Stworzenie szerokiej oferty wykorzystania form rekreacji ruchowej w celu uzyskania poprawy funkcjonalnej.

Koszt ogółem wariantu optymalnego – 35 mln zł brutto [tj. z VAT]. Każda z uczelni składa (Pod)Projekty w partnerstwie w ramach SOA. Podatek VAT- jest kwalifikowany w każdym z (Pod)Projektów uczelni SOA.

 

 

Nazwa projektu

„E-turystyka XXI wieku“

Charakter projektu: wyspecjalizowane gałęzie turystyki: turystyka biznesowa, turystyka medyczna, turystyka profilaktyczno-relaksacyjna.

Lider projektu: Gdańska Organizacja Turystyczna oraz Pomorska Regionalna Organizacja T Partnerzy projektu:

Podmioty sektora medycznego: Gdański Uniwerstet Medyczny, Akademia Pomorska w Słupsku, TOURTREND Sp. z o.o.(z kompleksem „Dolina Charlotty“), Międzynarodowy ośrodek kliniczny VIVADENTAL w Gdańsku, Portal internetowy dotyczący turystyki medycznej TRENDMED w Gdyni, BLIKPOL Sopot, oddział Centrum Medycznego KARDIOTEL w Gdańsku, Centrum Rehabilitacji MEWA w Sopocie, Hotel Gdańsk w Gdańsku, Radio Gdańsk SA. w Gdańsku.

Celem działań w ramach projektu „E -turystyka XXI wieku” jest wykorzystanie w celach turystyki profilaktyczno-relaksacyjnej, unikatowego i nie powtarzalnego potencjału turystycznego obszaru wybrzeża Ziemi Słupskiej z ponadregionalnymi zasobami turystycznymi, w tym z uzdrowiskiem miasta Ustka i kompleksem rekreacyjnym „Dolina Charlotty” oraz całego pozostałego wybrzeża regionu Pomorza, jako czołowej polskiej oraz wschodnio – europejskiej destynacji profilaktyczno-relaksacyjnej i zwiększenie tym samym konkurencyjności lokalnych podmiotów działających w ramach szeroko rozumianej branży turystycznej i eventowej na arenie krajowej i międzynarodowej, w tym w szczególności na arenie państw obszaru Regionu Morza Bałtyckiego. Wykorzystanie unikatowych zasobów Ziemi Słupskiej jest szansą rozwojową. W tym w szczególności wypracowanie innowacyjnego modelu Doliny Charlotty w zakresie turystyki profilaktyczno-relaksacyjnej, dedykowanej do różnych grup odbiorców.

Instytut Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku będzie współpracować w realizacji modułu turystyka profilaktyczno – rekreacyjna w ramach kształcenia praktycznego.

MODUŁ – Turystyka profilaktyczno - rekreacyjna

Rozwój turystyki profilaktyczno-relaksacyjnej jest odpowiedzą na wyzwania cywilizacyjne i trendy popytowe odnotowyywane w kraju i za granicą, przed którymi staje Ziemia Słupska oraz cały region Pomorza. Realizacja przedsięwziecia pozwoli m.in. na:

 • rozszerzenie oferty ruchu turystycznego na wszystkie miesiące roku, celem wzrostu gospodarczego Pomorza;
 • dostosowanie zakresu i form oferty turystyki profilaktyczno-relaksacyjnej do najbardziej efektywnych metod wypracowanych przez ekspertów szeroko rozumianego środowiska medycznego i ich wdrożenie w kompleksach rekreacyjnych, celem prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza wobec chorób generowanych przez stres. Przy czym zastosowany będzie monitoring zastosowanych metod wraz z ich ewentualnymi korektami (monitoring trzyletni - zespół specjalistów GUM i AP);
 • dynamiczny rozwój usług sektora profilaktyczno-relaksacyjnego będącego odpowiedzią na rosnące rynkowe potrzeby zdrowego stylu życia;
 • zmniejszenie kosztów społecznych generowanych przez choroby, u których źródła jest stres, a także brak ruchu i brak nawyków zdrowego stylu życia, w tym w grupie wiekowej 50+;
 • promocja Ziemi Słupskiej, Pomorza jako miejsca łączenia rekreacji z odnową zdrowia i edukacją w zakresie zdrowego stylu życia.
 • Proponowany projekt jest także odpowiedzią na poważne problemy gospodarcze regionu - sezonowość oferty turystycznej. Zarówno turystyka biznesowa, jak i medyczna oraz profilaktyczno-relaksacyjna są rozwiązaniem problemu sezonowości turystyki indywidualnej.

W ramach projektu pod nazwą „Pracownia symulacji medycznych szansą na rozwój umiejętności praktycznych w edukacji ratowniczej” realizowanego w ramach (SOA) Instytut Nauk o Zdrowiu planuje utworzenie pracowni symulacji medycznych. Pracownia symulacji medycznych pozwoli na poszerzenie kompleksowej oferty kształcenia praktycznego INoZ.

Wyposażenie w nowoczesne symulatory medyczne umożliwi kształcenie w kierunku ratownictwa na wszystkich poziomach edukacji. Wsparcie edukacyjne będzie dotyczyło zarówno ratowników medycznych, ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy jak też wszystkich osób pragnących zgłębić praktyczne umiejętności w ramach pomocy przedmedycznej.

Symulacja medyczna jest obecnie jedną z najnowocześniejszych metod kształcenia w ratownictwie. Dzięki wyposażeniu pracowni w symulatory odzwierciedlające występujące naturalnie stany zagrożenia życia, będzie można nauczać prawidłowego postępowania przy jednoczesnym odwzorowaniu zmieniających się parametrów życiowych.

Całkowita wartość projektu to 1 650 000 jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych, w ramach których w pracowni znajdzie się:

 • sterownia komputerowa z której przez lustro weneckie operator obserwuje przebieg ćwiczeń i steruje symulatorami
 • 16 manekinów symulacyjnych zróżnicowanych pod względem stopnia zaawansowania umiejętności praktycznych
 • zabudowa meblowa do przechowywania akcesoriów związanych ze szkoleniem praktycznym
 • symulator karetki odzwierciedlający naturalne warunki pracy ratownika
 • audiowizualny gabinet dla studentów przeznaczony do analizy czynności wykonywanych w pomieszczeniu symulacyjnym
 • infrastruktura informatyczna, audiowizualna i sanitarna, dostosowana do realizacji Rządowego Programu mobilnego zdrowia „m-zdrowia”.

Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.