Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Baza dydaktyczna

 Rodzaje pomieszczeń Wydziału Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu ma do dyspozycji oprzyrządowane sale audytoryjne i wykładowe przy ulicy Arciszewskiego, Westerplatte oraz ul. Kozietulskiego. Pracownie przedmiotów klinicznych, symulacyjne, laboratoria umiejętności zawodowych zlokalizowane są przy ulicy Westerplatte.  Ciekawe pracownie dydaktyczne, z najnowszą technologią informatyczną z zakresu telemedycyny tworzone są przy ul.Kozietulskiego./projekt unijny/.

Wszystkie pracownie, laboratoria są wyposażone w sprzęt, modele, fantomy pozwalającena opanowanie zakładanych efektów kształcenia. Uczelnia zapewnia studentom dostęp do komputerów i internetu. W każdym budynku działa System eduroam, który pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi administratorami.  W budynku jest również przynajmniej jedno ogólnodostępne  stanowisko komputerowe z podłączeniem do internetu.  Studenci mają stały dostęp do internetu w budynku Biblioteki Uczelnianej. Również na Wydziale studenci mają możliwość korzystania  ze sprzętu multimedialnego z dostępem do internetu po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i terminu z opiekunami pracowni. Baza dydaktyczna Wydziału została nowocześnie wyposażona dzięki realizacji  projektów: pt: „Doposażenie laboratoriów kształcenia umiejętności zawodowychz zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i badania fizykalnego w Akademii Medycznejw Gdańsku i Akademii Pomorskiej w Słupsku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Pomorskiego na lata 2007-2013.

Drugi projekt pt: „Modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Katedry Anatomii GUMed-u, mający na celu poprawę jakości kształcenia studentów medycznych, technicznych i humanistycznych regionu pomorskiego”, w ramach trzeciego, projektu pt: „Poprawa jakości kształcenia studentów poprzez przebudowę pomieszczeń po przychodni przyklinicznej i wyposażenie nowej pracowni pacjenta symulowanego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” oraz czwarty  projekt pt: „Studia pomostowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu  Społecznego”.

Sale audytoryjne i wykładowe na ulicy Westerplatte  i Kozietulskiego (z przyszłym przeznaczeniem na Centrum Symulacji Medycznych dla Pielęgniarek i Położnych):

Sale audytoryjna i wykładowa ulica Westerplatte:

a) sala audytoryjna o powierzchni 91,7m2 dla 90 osób jest wyposażona w meble oraz sprzęt multimedialny (komputer i rzutnik multimedialny, ekran elektryczny).

b) sala wykładowa - o powierzchni 45,8 m2 dla 40 osób wyposażona jest w sprzęt audiowizualny (komputer i rzutnik multimedialny, ekran elektryczny).

Sale wykładowe ulica Kozietulskiego (z przyszłym przeznaczeniem na Centrum Symulacji Medycznych dla Pielęgniarek i Położnych):

a) sale wykładowe – o powierzchni 44,59 m2 dla 36 osób (wyposażona w rzutnik multimedialny), 44,51 m2 dla 36 osób,  54,80 m2 dla 36 osób (wyposażona w rzutnik multimedialny), 44,51 m2 dla 36 osób, 44,35 m2 dla 36 osób, 36,09 m2 dla 30 osób, dwie sale o powierzchni 22,07 m2 dla  20 osób.  W przypadku braku sal na Wydziale Nauk o Zdrowiu jest możliwość korzystania z sal Instytutu Pedagogiki znajdującego się w tym samym budynku.

Przedstawiamy aktualny wykaz pracowni umiejętności, laboratorium z uwzględnieniem sprzętu zamówionego przetargiem w realizacji projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego” (SOA):

 1. Pracownia Kinezyprofilaktyki o powierzchni 45,0 m2. Grupa ćwiczeniowa 4- 6 studentów.  Pracownia wyposażona jest w sprzęt rehabilitacyjny, rekreacyjny, gimnastyczny oraz odnowy biologicznej.

Pomieszczenie pracowni kinezytprofilaktyki przeznaczone wyłącznie dla studentów kierunku fizjoterapia. Liczba stanowisk 6, jest dostosowana do przewidywanej liczby studentów. 

 1. Pracownia Fizykoterapii- aktualnie wykorzystywane pomieszczenia i sprzęt Zakładu Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku (umowa o współpracy).

Zespół pracowni fizykoterapii składa się z 6 gabinetów zabiegowych, profesjonalnie wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt, zakupiony przez nowopowstały w latach2011-2012 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku oraz nabieżąco uzupełniany przez podmiot leczniczy.

W ramach realizacji projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego” uczelnia ogłosiła przetarg na remont pomieszczeń Wydziału na potrzeby pracowni zawodowych na kierunku fizjoterapia w tym wyposażenie Pracowni fizykoterapii. Pomieszczenie  o powierzchni 44,7 m2

Pomieszczenie pracowni fizykoterapii przeznaczone wyłącznie dla studentów kierunku fizjoterapia. Liczba stanowisk 4, jest dostosowana do przewidywanej liczby studentów. 

 

 1. Pracownia Masażu i Terapii Manualnej (uściślona nazwa po Pracowni Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji) o powierzchni 47,0m2, posiada 6 stanowisk.  

W pracowni realizowane są zajęcia z masażu, terapii manualnej i odnowy biologicznej.

Pomieszczenie pracowni masażu i terapii manualnej przeznaczone wyłącznie dla studentów kierunku fizjoterapia. Liczba stanowisk 5 jest dostosowana do przewidywanej liczby studentów. 

 1. Pracownia Biomechaniki – nowotworzona pracownia o powierzchni 47,0 m2, posiada 6 stanowisk.

W pracowni odbywać będą się zajęcia z przedmiotów: biomechanika, diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach narządu ruchu, nowoczesne metody treningu i diagnostyki wysiłkowej, analiza i terapia zaburzeń chodu. 

W ramach realizacji projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego” uczelnia ogłosiła przetarg na remont pomieszczeń Wydziału na potrzeby pracowni zawodowych na kierunku fizjoterapia, w tym pracowni biomechaniki o powierzchni 47,0 m2 . Posiadać będzie 6 stanowisk. 

Pomieszczenie pracowni biomechaniki przeznaczone wyłącznie dla studentów kierunku fizjoterapia. Liczba stanowisk 6 jest dostosowana do przewidywanej liczby studentów. 

 1. Pracownia Anatomii Klinicznej składająca się z:
 • o powierzchni 49,7 m2 .Sala wyposażona jest w wysokospecjalistyczny sprzęt, między innymi znajduje się w niej zestawy modeli anatomicznych, mięśni z przyczepami, nerwów, naczyń krwionośnych i innych narządów wewnętrznych (w sumie 267 sztuk). Sprzęt umożliwia naukę zgodną ze standardami kształcenia. Daje szerokie możliwości dydaktyczne z zakresu nauczania budowy i funkcjonowania ciała ludzkiego pozwalające na efektywne utrwalenie treści programowych. Liczba poszczególnych  modeli pozwala pracować w czterech  5-osobowych zespołach.
 • go Laboratorium Przedmiotów Klinicznych o powierzchni 46,5 m2 wyposażone w meble laboratoryjne oraz 12 stanowisk komputerowych mikroskopowych z interaktywnym oprogramowaniem Interactive 3D Anatomy Series Complete Human Anatomy DVD. Pracownia wyposażona jest w profesjonalne oprogramowanie do mikrofotografii cyfrowej, pozwalające podgląd w czasie rzeczywistym obrazu odbieranego przez kamerę, przechwytywanie obrazów pojedynczych, obrazów poklatkowych oraz filmów, tablica interaktywna, projektor multimedialny, wizualizer, zestaw preparatów  histologicznych.
 1. Laboratorium Patofizjologii o powierzchni 36,7 m2., posiadające 8 stanowisk ćwiczeń. Sala wyposażona jest w wysokospecjalistyczny sprzęt, między innymi laboratoryjny.
 2. Medyczna Pracownia Symulacyjna o powierzchni 99,2 m2, posiada trzy stałe stanowiska symulacyjne: ratownictwa medycznego, badań fizykalnych i położnictwa. Zajęcia mogą być prowadzone w grupach 6-osobowych (trzy stanowiska po dwie osoby) oraz ewentualne wykorzystanie pomieszczenia na seminarium, konwersatorium itp. dla grupy 15 osobowej.

Studenci kierunku fizjoterapia będą realizować część ćwiczeń symulacyjnych z przedmiotów: pierwsza pomoc przedmedyczna, diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach narządu ruchu, diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych, diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowy.  

 1. Pracownia Medycyny Ratunkowej o powierzchni 44,7 m2 posiada 8 stanowisk, wyposażona w komputer, rzutnik multimedialny, ekran elektryczny oraz zaawansowany sprzęt do ćwiczeń.

Pracownia wzorcowo wyposażona jest w sprzęt medyczny i środki dydaktycznedo ćwiczeń dla kierunku fizjoterapii z przedmiotu: pierwsza pomoc przedmedyczna, w tym: resuscytatory, kołnierze ortopedyczne, deski ortopedyczne, nosze podbierakowe, kamizelka ratunkowa typu KED, szyny unieruchamiające, laryngoskopy, zestaw do segregacji TRIAGE, materiały opatrunkowe.

 1. Pracownia Analizy i Monitoringu Nauczania o powierzchni 10 m2 przeznaczona jestdo działalności  dydaktycznej Instytutu mającej na celu kontrolę procedur  jakości procesu dydaktycznego. Gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie informacji na temat kształcenia w jednostce.
 2. Pracownia Immunohistochemii o powierzchni 38,1 m2 przeznaczona do działalności naukowej Instytutu. Sala wyposażona jest w wysokospecjalistyczny sprzęt, między innymi laboratoryjny.
 3. Pracownia Symulacyjna Medycznych Czynności Ratunkowych przy ulicy Kozietulskiego, pow. 22,89 m2, przeznaczona jest na 12 osób. W Pracowni odbywają się zajęcia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i pierwszej pomocy dla kierunku Ratownictwo Medyczne.

Inne rodzaje pracowni, z których korzystają studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu

a) Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne Akademii Pomorskiej w Słupsku zlokalizowane są one na terenie kampusu akademickiego przy ul. Arciszewskiego 22 w Słupsku posiada:

 • Dwie sale sportowe (tzw. duża i mała sala)

„Duża” sala sportowa - mieści się wolnostojącym budynku Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego o łącznej powierzchni użytkowej 913,00 m2. w tym sala treningowa o powierzchni 405,11 m2,duża sala wyposażona jestwszatnie, natryski, sanitariaty. Przystosowana jest do gier zespołowych (oznaczone boiska), gimnastyki oraz gier i zabaw itp.

Na wyposażeniu znajduje się profesjonalny sprzęt sportowy: stoły do gryw tenisa stołowego, skrzynie, kozły, odskocznie, materace, piłki, ścieżka gimnastyczna, rakietki do badmintona oraz inny atrakcyjny, drobny sprzęt sportowy itp.

„Mała” sala sportowa - wchodzi w kompleks zabudowy budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego. Zajmuje powierzchnięłączną299,65 m2w tymsala treningowastanowipowierzchnię 236,000 m2 , pozostała powierzchnięzajmują szatnie, natryski ,sanitariatorazpokój wykładowców. Przystosowana jest do zajęć dydaktycznych z judo, gimnastyki, gier i zabaw ruchowych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wyposażona jest w matę tatami do judo.

 • Dwie sale do ćwiczeń siłowych

CS-R dysponuje salą do ćwiczeń siłowych, w której jednorazowo ćwiczyć może 6-8 osób. Wyposażona jest między innymi w atlas czterostanowiskowy, sztangi i gryfy z obciążeniami, ergometry wioślarskie (concept 2), hantle, worek bokserski.

Druga sala fitness wyposażona jest w dobrej klasy sprzęt: np. bieżnia (BH), ergometry wioślarskie, rowery stacjonarne, trenażery eliptyczne (Kettler), urządzenie do pracy mięśni brzucha, stepy (Kettler). Przeznaczona wyłącznie dla kobiet, w której jednocześnie ćwiczyć może 7-10 osób.

Dodatkową ofertą dla studentów AP są nieodpłatne zajęcia fakultatywnew sekcjach sportowych: piłki siatkowej, piłki koszykowej, futsal.

Na tereniecampusuAkademii przy ul. Arciszewskiegozlokalizowane boisko do streetballa.

W bezpośrednim sąsiedztwie uczelni,który zlokalizowanyjestna obrzeżach miasta Słupska, znajdują się terenyleśne, gdzie (jeśli pogoda pozwala) odbywają się zajęcia w terenie – gry i zabawy na świeżym powietrzu, atletyka terenowa, nordic walking itp. Poza tym CS-R ma możliwośćodpłatnego korzystania z obiektów Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji np. stadionulekkoatletycznego oraz pływalni miejskiej w Słupsku.

 

b) Pracownie językowe w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium prowadzi lektoraty języków obcych w oparciu o standardy kształceniadla poszczególnych kierunków studiów oraz wytyczne zawarte w Europejskim Opisie Kształcenia Językowego Rady Europy. Lektoraty języków obcych prowadzone są przez pracowników Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla studentów kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach oferty edukacyjnej odbywają się lektoraty języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz francuskiego na różnych poziomach zaawansowania. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są m.in.: w sali laboratorium komputerowego o powierzchni 34, 44 m2, która  mieści 15 stanowisk komputerowych  z oprzyrządowaniem, w dwóch salach multimedialnych z tablicami interaktywnymi (jedna sala o powierzchni 50,16 m2, druga o powierzchni 46,2 m2). Sale multimedialne są przewidziane na ok.30 miejsc siedzących, dodatkowe wyposażenie w laptop, projektor, zestaw głośników i tablica interaktywna.

Ćwiczenia kliniczne, symulacyjne, praktyka semestralna i praktyki odbywają się w  podmiotach leczniczych spełniających kryteria doboru, zapewniając tym samym osiągnięcie przez studenta wszystkich zakładanych efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na kierunku fizjoterapia.

 

Akademia Pomorska w Słupsku ma podpisane porozumienie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Słupsku Sp z.o.o. w sprawie organizacji klinicznych oddziałów praktyk studenckich zawarte 15.06.2015 roku. Porozumienie dotyczy zasad współpracy naukowo- dydaktycznej w kształceniu studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj