Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Fizjoterapia

Kierunki kształcenia

W Katedrze Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Instytutu Nauk o Zdrowiu prowadzone jest kształcenie na kierunkach:
•    Fizjoterapia, 5-letnie jednolite studia magisterskie (stacjonarne),
•    Dietetyka, studia pierwszego stopnia (stacjonarne),
•    Kosmetologia, studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne).

Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie

Kierunek Fizjoterapia w Akademii Pomorskiej w Słupsku utworzony został w roku akademickim 2015/2016 jako studia pierwszego stopnia (stacjonarne) w Instytucie Nauk o Zdrowiu na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. 
Od roku akademickiego 2018/2019 prowadzone jest kształcenie na kierunku Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie (stacjonarne). Kierunek powstał w Katedrze Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu, natomiast od roku akademickiego 2019/2020 realizowany jest w Katedrze Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Instytutu Nauk o Zdrowiu.

Fizjoterapia jest dyscypliną naukową dążącą do profesjonalizacji, czego dowodem jest powstanie akademickich jednostek organizacyjnych (katedr, instytutów), stowarzyszeń, towarzystw i czasopism naukowych. 

Diagnoza regionalnego rynku pracy oraz dostosowanie jej do potrzeb pracodawców wskazały na potrzebę uruchomienia kierunku kształcenia jakim jest fizjoterapia, gdyż należy do jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Zawód fizjoterapeuty staje się jedną z profesji medycznych, na którą wzrasta zapotrzebowanie nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Wpływ na taką sytuację mają zmiany  demograficzne zachodzące w społeczeństwie. 

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu fizjoterapeuty poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności, wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej w wyniku chorób, bądź urazów. Ponadto za cel studiów stawia się umożliwienie studentom/absolwentom zdobycia wiedzy, umiejętności diagnostyki fizjoterapeutycznej, programowania, metodyki wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, podstawowych technik terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego. 
Studia na kierunku fizjoterapia umożliwiają zdobycie sprawności fizycznej koniecznej do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii zarówno wśród  osób zdrowych, chorych, w różnym wieku oraz z różnym stopniem niepełnosprawności. 

Celem studiów jest również kształtowanie umiejętności i kompetencji profesjonalnego podejścia do pacjenta oraz współdziałania, komunikacji w pracach zespołu interdyscyplinarnego. Kształtowanie postaw tolerancji dla zachowań wynikających z niepełnosprawności, odmiennych uwarunkowań społecznych, kulturowych i wieku.  Studia kształtują wrażliwość etyczną oraz postawy prospołeczne, jak również poczucie odpowiedzialności.

Przeprowadzona w latach 2014-2016 przez Akademię Pomorską w Słupsku analiza oczekiwań rynku pracy subregionu słupskiego wykazała potrzebę udoskonalenia oferty edukacyjnej uczelni poprzez propozycję modułów przedmiotów do wyboru w następujących obszarach  fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej i rehabilitacji w opiece geriatrycznej.

5-letnie jednolite studia magisterskie oraz praktyka stanowią integralny element programu studiów. Program i plan studiów  zostały opracowane w oparciu o aktualne podstawy prawne:
1.    Art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, poz. 952)
2.    Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018r. Poz. 1668).
3.    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573).
4.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów (Dz. U. poz. 537); Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2018r. (poz. 2135). 
5.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów  (poz. 2074). 


Wybór studiów na kierunku fizjoterapia umożliwi zdobycie wykształcenia na najwyższym europejskim poziomie.

Informacje ogólne o 5–letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia: 

1.    Studia są jednolitymi studiami magisterskimi.
2.    Studia trwają nie krócej niż 10 semestrów.
3.    Liczba godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych, nie może być mniejsza niż 5260.
4.    Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów nie może być mniejsza niż 300.
5.    Kierunek fizjoterapia jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej – nauki medyczne albo nauki o zdrowiu, albo nauki o kulturze fizycznej, jako dyscypliny wiodącej.

Fizjoterapia ze swej istoty jest nauką stosowaną, co oznacza, iż zdefiniowane, wzorcowe efekty uczenia się związane są z wiedzą, umiejętnościami praktycznymi oraz kompetencjami społecznymi, a zawód fizjoterapeuty to profesja ciesząca się zaufaniem społecznym.

Absolwent po zakończonym cyklu kształcenia na 5 – letnich, jednolitych studiach magisterskich osiąga efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych w standardach nauczania na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku (Dz.U. poz. 1573 z dn. 21 sierpnia 2019 roku). 

Zgodnie ze standardem absolwent w zakresie wiedzy zna i rozumie: 

1.    problematykę z zakresu dyscypliny naukowej – nauki biologiczne w tym rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
2.    problematykę z zakresu dyscypliny naukowej – nauki medyczne w tym etiologię, patomechanizm, objawy i przebieg najczęstszych chorób;
3.    problematykę z zakresu dyscyplin naukowych – psychologia, pedagogika, nauki socjologiczne, filozofia i bioetyka;
4.    zasady oddziaływania sił mechanicznych na organizm człowieka zdrowego i chorego, w tym osoby starszej, z różnymi dysfunkcjami i różnymi chorobami, w różnych warunkach;
5.    mechanizm działania czynników fizykalnych na organizm człowieka oraz oddziaływanie zabiegów fizykalnych w leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami, w tym osób starszych, w różnych warunkach;
6.    wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii;
7.    zalecenia do stosowania fizjoterapii w określonych stanach chorobowych;
8.    zasady działania wyrobów medycznych i zasady ich stosowania w leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami, w tym osób starszych, w różnych warunkach;
9.    specjalistyczne zagadnienia z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii;
10.    zagadnienia z zakresu diagnostyki funkcjonalnej na potrzeby fizjoterapii, planowania postępowania fizjoterapeutycznego oraz kontrolowania jego efektów – w stopniu zaawansowanym;
11.    zagadnienia związane z kształtowaniem, podtrzymywaniem i przywracaniem sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku, w tym osobom starszym, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób lub urazów, a także zasady promocji zdrowia – w stopniu zaawansowanym;
12.    prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania podmiotów zajmujących się rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami;
13.    etyczne, prawne i społeczne uwarunkowania wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1.    wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii;
2.    interpretować wyniki badań czynnościowych oraz przeprowadzać testy funkcjonalne niezbędne do doboru środków fizjoterapii i interpretować ich wyniki;
3.    tworzyć, weryfikować i modyfikować programy fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami, w tym osób starszych, stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, a także w ramach procesu kompleksowej rehabilitacji;
4.    kontrolować efekty postępowania fizjoterapeutycznego;
5.    dobierać wyroby medyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta na każdym etapie rehabilitacji oraz poinstruować pacjenta, jak z nich korzystać;
6.    zastosować działania z zakresu adaptowanej aktywności fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnościami dla planowania, doboru, modyfikowania oraz tworzenia różnych form zajęć rekreacyjnych i sportowych dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób starszych;
7.    zastosować działania ukierunkowane na edukację zdrowotną, promocję zdrowia, profilaktykę niepełnosprawności, a także pierwotną i wtórną profilaktykę chorób;
8.    wykazać wysoką sprawność fizyczną niezbędną do poprawnego demonstrowania i wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz stosowania metod specjalnych u osób z różnymi chorobami, dysfunkcjami oraz z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności;
9.    planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy;
10.    inspirować inne osoby do uczenia się oraz podejmowania aktywności fizycznej;
11.    komunikować się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta i jego praw;
12.    komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą;
13.    wykorzystywać wiedzę w zakresie racjonalizacji i optymalizacji fizjoterapii, także współpracując w zespole terapeutycznym;
14.    postępować zgodnie z zasadami etycznymi i bioetycznymi w wykonywaniu czynności właściwych dla zawodu fizjoterapeuty.
W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
1.    nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych;
2.    wykonywania zawodu, będąc świadomym roli, jaką fizjoterapeuta pełni na rzecz społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej;
3.    prezentowania postawy promującej zdrowy styl życia, propagowania i aktywnego kreowania zdrowego stylu życia i promocji zdrowia w trakcie działań związanych z wykonywaniem zawodu i określania poziomu sprawności niezbędnego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
4.    przestrzegania praw pacjenta i zasad etyki zawodowej;
5.    dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych;
6.    korzystania z obiektywnych źródeł informacji;
7.    wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
8.    formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej;
9.    przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób.

PLAN STUDIÓW ZAWIERA NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

1.    BIOMEDYCZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII (anatomia – anatomia prawidłowa, anatomia funkcjonalna, anatomia rentgenowska, anatomia palpacyjna; biologia medyczna; genetyka; biochemia; fizjologia – fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna; farmakologia w fizjoterapii; biofizyka; biomechanika – biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna; kinezjologia; patologia ogólna; pierwsza pomoc).
A.    NAUKI OGÓLNE (język obcy; psychologia – psychologia ogólna, psychologia kliniczna, psychoterapia, komunikacja kliniczna; socjologia – socjologia ogólna, socjologia niepełnosprawności; pedagogika – pedagogika ogólna, pedagogika specjalna; dydaktyka fizjoterapii; podstawy prawa – prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy; zdrowie publiczne; demografia i epidemiologia; ekonomia i system ochrony zdrowia; zarządzanie i marketing; filozofia; bioetyka; historia fizjoterapii; technologie informacyjne; wychowanie fizyczne).
B.    PODSTAWY FIZJOTERAPII  (fizjoterapia ogólna; kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu; kinezyterapia; terapia manualna; medycyna fizykalna – fizykoterapia; balneoklimatologia, odnowa biologiczna; masaż; metody specjalne fizjoterapii – metody reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowo-mięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej oraz terapii manualnej; adaptowana aktywność fizyczna, sport osób z niepełnosprawnościami; wyroby medyczne; fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia).
C.    FIZJOTERAPIA KLINICZNA (kliniczne podstawy fizjoterapii w: ortopedii i traumatologii, medycynie sportowej, reumatologii, neurologii i neurochirurgii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, chirurgii, ginekologii i położnictwie, geriatrii, psychiatrii, intensywnej terapii, onkologii i medycynie paliatywnej; fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w: ortopedii i traumatologii, medycynie sportowej, reumatologii, neurologii i neurochirurgii, wieku rozwojowym; fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w: kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, chirurgii, ginekologii i położnictwie, pediatrii, geriatrii, psychiatrii, onkologii i medycynie paliatywnej; diagnostyka funkcjonalna w: dysfunkcjach układu ruchu, chorobach wewnętrznych, wieku rozwojowym; planowanie fizjoterapii w: dysfunkcjach układu ruchu, wieku rozwojowym, chorobach wewnętrznych).
D.    METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH: metodologia badań naukowych i statystyka; praca magisterska, egzamin magisterski, dyplomowy.
E.    PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNE (praktyka asystencka; praktyka w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu; praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych; praktyka zawodowa) 
F.    AUTORSKA OFERTA UCZELNI: do wyboru moduł przedmiotów Fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej lub Rehabilitacja w opiece geriatrycznej.

Kadrę dydaktyczną na kierunku fizjoterapia stanowią nauczyciele akademiccy posiadający znaczący dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie fizjoterapii. Uczelnia dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną wyposażoną w  nowoczesny sprzęt multimedialny, medyczny, aparaturę laboratoryjną, diagnostyczną oraz symulacyjną. 
Przedmioty kierunkowe oraz kształcenie praktyczne realizowane są przez specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej, oraz magistrów fizjoterapii zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia posiadających minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe) odbywają się w specjalistycznych laboratoriach, pracowniach oraz w licznych placówkach szkolenia praktycznego w podmiotach leczniczych.

Studia na kierunku fizjoterapia dają możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom kierunku fizjoterapia na podjęcie pracy zawodowej w: 
•    publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, 
•    szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych dla dzieci i dorosłych, 
•    zakładach rehabilitacyjnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, 
•    zakładach przyrodoleczniczych, 
•    domach pomocy społecznej, 
•    hospicjach, 
•    środowiskowej opiece nad chorymi w domu, 
•    prywatnych i publicznych gabinetach, 
•    klinikach rehabilitacyjnych, 
•    ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, 
•    ośrodkach sportowych, rekreacyjnych, 
•    Wellness&SPA, 
•    klubach fitness,
•    instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, w placówkach oświatowych: szkołach, uczelniach, instytucjach badawczo-rozwojowych oraz w administracji rządowej i samorządowej.

Absolwent 5 – letnich, jednolitych studiów magisterskich kierunku fizjoterapia może kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych i licznych kursach dokształcających.

Znajdziesz nas tutaj