Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

W roku akademickim 2017/2018 Katedra Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu prowadzi następujące kierunki kształcenia:

 • pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, stacjonarne
 • pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia

I Wymagania:
 1. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają nie krócej niż 6 semestrów.
 2. Liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720.
 3. Liczba punktów ETCS wynosi nie mniej niż 180.
 4. Studia mają profil praktyczny.
 5. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
II Ogólne efekty kształcenia:

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

 

1.W zakresie wiedzy posiada:

 • Szczegółową wiedzę w zakresie pielęgniarstwa;
 • Ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych;
 • Znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

 

2.W zakresie umiejętności potrafi:

 • Korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • Udzielać świadczeń w zakresie promowania,  zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • Sprawować całościową i zindywidualizowaną  opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 • Samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 • Organizować pracę własną, nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

 

3.W zakresie kompetencji społecznych:

 • Skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 • Posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • Posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.
III Szczegółowe efekty kształcenia
 1. Nauki podstawowe: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia.
 2. Nauki społeczne: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki.
 3. Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej: podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego.
 4. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego.

Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia

I Wymagania ogólne:
 • Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry,
 • Liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 1300,
 • Liczba punktów ETCS wynosi nie mniej niż 120,
 • Studia mają profil praktyczny.
II Ogólne efekty kształcenia

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1.W zakresie wiedzy:

 • Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;

 

2.W zakresie umiejętności potrafi:

 • rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
 • określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 • prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
 • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,
 • organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
 • wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
 • opracowywać  założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
 • opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 • dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i uprawiania pielęgniarstwa,
 • dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od treści specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
 • opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.
III  Szczegółowe efekty kształcenia
 1. Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych: teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, zarządzenia w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii.
 2. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwo specjalistyczne: opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną, farmakologia kliniczna.

Znajdziesz nas tutaj