Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Kosmetologia

Kierunek kosmetologia w Instytucie Nauk o Zdrowiu prowadzony jest od  roku 2019/2020. Studia są prowadzone o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Celem kształcenia na kierunku kosmetologia jest wyposażenie studentów 
w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu kosmetologa. Zajęcia praktyczne z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i wizażu prowadzone są w dwóch pracowniach dostosowanych do wykonywania szerokiej gamy zabiegów. Kształcenie z zakresu fizjoterapii i dermatologii prowadzone jest również na specjalistycznych oddziałach szpitalnych. Studenci kierunku kosmetologia w ramach kształcenia praktycznego realizują praktyki zawodowe w wybranych salonach/gabinetach kosmetycznych oraz centrach Welless&SPA. 

Studia na kierunku kosmetologia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata kosmetologii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia z zakresu kosmetologii lub kierunków pokrewnych, studiów podyplomowych, kursów doszkalających z zakresu nauk o zdrowiu.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

1.    Nazwa kierunku studiów KOSMETOLOGIA, Specjalność – kosmetologia ogólna
2.    Poziom studiów - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (SPS)
3.    Profil – PRAKTYCZNY
4.    Tryb studiów – STUDIA STACJONARNE I STUDIA NIESTACJONARNE
5.    Liczba semestrów – 6 SEMESTRÓW
6.    Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów – 180 PUNKTÓW ECTS
7.    Liczba godzin praktyk zawodowych - 720
8.    Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA
9.    Efekty uczenia się na kierunku kosmetologia zostały przyporządkowane do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (w dyscyplinach: nauki medyczne – dyscyplina wiodąca, nauki o zdrowiu i nauki farmaceutyczne) oraz do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych ( w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne) 

OPIS ZAKŁADANYCH  EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA

Absolwent po zakończonym cyklu kształcenia na 3- letnich studiach pierwszego stopnia osiąga efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

W zakresie wiedzy:

•    Posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk fizycznych, chemicznych, biochemicznych, biologicznych oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej niezbędną do zrozumienia procesów i zjawisk wykorzystywanych w kosmetologii.
•    Definiuje terminy i pojęcia z obszaru nauk przyrodniczych oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej właściwe dla kosmetologii.
•    Wymienia właściwości i zastosowanie wybranych związków chemicznych.
•    Omawia wybrane zagadnienia z cytologii, histologii.
•    Omawia budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka.
•    Charakteryzuje procesy różnicowania się organizmów ze szczególnym uwzględnieniem zmienności genetycznej.
•    Charakteryzuje poziomy organizacji życia, bioróżnorodności biologicznej i wzajemne oddziaływania organizmów ze środowiskiem.
•    Omawia podstawowe jednostki chorobowe skóry i jej przydatków.
•    Omawia podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii i immunologii.
•    Charakteryzuje wybrane metody diagnostyczne oraz mechanizmy zaburzeń czynnościowych organizmu człowieka.
•    Charakteryzuje podstawowe zabiegi stosowane w kosmetologii z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.
•    Omawia formy, rodzaje, skład produktów kosmetycznych oraz sposoby ich wytwarzania.
•    Charakteryzuje substancje farmakologiczne pod kątem ich postaci, drogi podawania i mechanizmu działania.
•    Omawia zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
•    Charakteryzuje wpływ czynników środowiskowych, epidemiologicznych, aktywności ruchowej oraz odżywiania się na zdrowie człowieka.
•    Tłumaczy rolę działań na rzecz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, omawia metody i techniki działań promocyjnych oraz zasady prozdrowotnego stylu życia.
•    Posiada podstawową wiedzę z zakresu działalności instytucji i placówek związanych z ochroną zdrowia i pracy w Polsce oraz określa prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o znajomość aktów prawnych oraz etykę zawodową.
•    Posiada wiedzę o z zakresu organizacji firmy, ekonomii i marketingu usług kosmetycznych i kosmetologicznych, niezbędną do prowadzenia działalności zawodowej
•    Omawia metody statystyczne i informatyczne oraz techniki IT pozwalające na gromadzenie, opisywanie i interpretowanie zadań/procesów związanych z wykonywanym zawodem.
•    Omawia podstawowe pojęcia i zadania z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
•    Posiada podstawową wiedzę  o psychologicznych i socjologicznych uwarunkowaniach funkcjonowania jednostki oraz o modelach komunikowania się.

W zakresie umiejętności:

•    Prawidłowo dobiera rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego, korekcyjnego i upiększającego.
•    Potrafi uzasadnić wybór odpowiedniego zabiegu oraz kosmetyku.
•    Wykonuje zabiegi kosmetyczne i fizykoterapeutyczne, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.
•    Stosuje odpowiednie narzędzia, aparaturę i sprzęt do zabiegów z zakresu usług kosmetycznych i fizykoterapii, oraz badań mikro i makroskopowych.
•    Wykonuje podstawowe czynności laboratoryjne stosując właściwe metody pobierania, oczyszczania i przygotowania materiału do badań.
•    Dokonuje właściwej analizy otrzymanych wyników badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych.
•    Określa skład kosmetyku, odczytuje prawidłowo oznaczenia stosowane w kosmetyce.
•    Wykorzystując recepturę kosmetyczną potrafi sporządzić wybrany kosmetyk.
•    Stosuje właściwe metody dezynfekcji i sterylizacji, dba o higienę i bezpieczeństwo własne i innych.
•    Identyfikuje potrzeby klienta, grupy społecznej w zakresie kosmetologii oraz potrzeb zdrowotnych.
•    Podejmuje działania diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
•    Potrafi udzielić podstawowych porad z zakresu trybu życia, doboru diety oraz stosowanych kosmetyków.
•    Planuje i prowadzi programy edukacyjne z zakresu promocji i ochrony zdrowia.
•    Dobiera odpowiednie metody statystyczne, informatyczne i graficzne do analizy i prezentacji danych.
•    Przygotowuje samodzielnie nieskomplikowane projekty, raporty, opracowania dotyczące działalności z zakresu kosmetologii, promocji i ochrony zdrowia.
•    Korzysta z różnorodnych źródeł informacji w tym z zasobów informacji patentowej.
•    Prowadzi dokumentację zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie gabinetu.
•    Ma umiejętności językowe w zakresie dziedziny nauk biologicznych oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej właściwej dla kosmetologii, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
•    Wykazuje kreatywność podczas organizacji pracy i współpracy z innymi, wykorzystując różne techniki dyskusji, komunikacji i negocjacji.
•    Dba o własny rozwój umiejętności ruchowych umożliwiających wykonywanie zawodu kosmetologa.
•    Określa błędy i braki powstałe w czasie działań zawodowych oraz potrafi je uzupełniać w przyszłej działalności.
•    Jest przygotowany do wystąpień publicznych i autoprezentacji.
•    Potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie budowy i funkcji organizmu człowieka oraz przemian biochemicznych i chemicznych w podstawowych czynnościach zawodowych.
•    Potrafi przeprowadzić obserwacje mikroskopową oraz rozpoznać organizmy pasożytnicze człowieka.
•    Potrafi scharakteryzować zastosowania i osiągnięcia genetyki we współczesnej nauce.

W zakresie kompetencji społecznych:

•    Docenia potrzebę aktualizowania informacji i systematycznego uzupełniania wiedzy wynikającą z rozwoju nauk przyrodniczych, oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
•    Zachowuje ostrożność i krytycyzm w stosunku do własnych kompetencji, w razie konieczności korzysta z pomocy specjalistów.
•    Okazuje szacunek i empatię w relacjach z klientem.
•    Współpracuje w grupie pełniąc określone role, stosuje zasady etyki i komunikacji międzyludzkiej.
•    Wyznacza działania priorytetowe, które umożliwiają sprawne osiągnięcie zakładanych celów i realizację zadań.
•    Umiejętnie rozwiązuje problemy dotyczące pracy zawodowej.
•    Wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt, aparaturę oraz pracę i bezpieczeństwo własne i innych.
•    Odpowiednio formułuje opinie podejmowanych decyzji zawodowych, wykorzystując właściwe argumentowanie.
•    Dąży do podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych, dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań związanych z zawodem.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA OD ROKU 2019/2020

GRUPA ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

1.    Genetyka
2.    Podstawy parazytologii
3.    Biofizyka
4.    Higiena
5.    Histologia
6.    Anatomia 
7.    Podstawy chemii 1
8.    Podstawy chemii 2
9.    Biochemia
10.    Fizjologia
11.    Patofizjologia
12.    Mikrobiologia z wirusologią
13.    Immunologia
14.    Pierwsza pomoc przedmedyczna
15.    Farmakologia w kosmetologii
16.    Technologia informacyjna 
17.    BHP
18.    Podstawy botaniki w kosmetologii

GRUPA ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH

19.    Wprowadzenie do dermatologii
20.    Dermatologia 1
21.    Dermatologia 2
22.    Kosmetologia pielęgnacyjna 1
23.    Kosmetologia pielęgnacyjna 2
24.    Kosmetologia pielęgnacyjna 3
25.    Kosmetologia pielęgnacyjna 4
26.    Podstawy trychologii
27.    Receptura kosmetyczna
28.    Kosmetologia upiększająca 
29.    Podstawy wizażu 
30.    Fizykoterapia i masaż w kosmetologii
31.    Elementy kinezyterapii w kosmetologii
32.    Estetyka
33.    Chemia kosmetyczna
34.    Dietetyka 
35.    Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
36.    Muzykoterapia i techniki relaksacyjne w kosmetologii
37.    Organizowanie pracowni kosmetycznej
38.    Marketing i zarządzanie w kosmetologii
39.    Elementy ekonomii i księgowości
40.    Podstawy prawa w kosmetologii
41.    Etyka zawodowa
42.    Podstawy podologii

GRUPA ZAJĘĆ DO WYBORU

43.    Praktyka zawodowa
44.    Pracownia dyplomowa
45.    Seminarium dyplomowe
46.    Wychowanie fizyczne 
47.    Język obcy wybrany 1
48.    Język obcy wybrany 2
49.    Język migowy w terapii
50.    Grupa zajęć wyboru alternatywnego 1 –  Psychologia emocji i motywacji lub Mediacje i negocjacje
51.    Grupa zajęć wyboru alternatywnego 2 - Diagnostyka laboratoryjna lub Metody statystyczne)
52.    Grupa zajęć wyboru alternatywnego 3 - Toksykologia w kosmetologii lub Biotechnologia w kosmetologii)
53.    Grupa zajęć wyboru alternatywnego 4 - Kosmetyki naturalne lub Podstawy alergologii)
54.    Grupa zajęć wyboru alternatywnego 5 - Aromaterapia lub Sensoryka i środki zapachowe)
55.    Grupa zajęć wyboru alternatywnego 6 - Podstawy charakteryzacji lub Stylizacja i kreowanie wizerunku)

ZAJĘCIA Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

56.    Socjologia
57.    Pedagogika wartości ciała
58.    Psychologia i komunikacja interpersonalna
59.    Grupa zajęć wyboru alternatywnego 1- Psychologia emocji i motywacji  lub  Mediacje i negocjacje 
 

Znajdziesz nas tutaj