Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Fizjoterapia

Praktyki zawodowe kierunek fizjoterapia

Cele ogólne kształcenia praktycznego

1.    Celem głównym kształcenia praktycznego jest realizacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zawartych w programie kształcenia oraz zgodnych ze standardami nauczania na kierunku fizjoterapia.

2.    Kształcenie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych (podmioty lecznicze świadczące usługi z zakresu fizjoterapii) jest poprzedzone kształceniem tych umiejętności w warunkach symulowanych.

3.    Celem praktyk jest ukształtowanie u studenta nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, przygotowanie do podjęcia zadań zawodowych w zakresie posługiwania się wiedzą z obszaru nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej i fizjoterapii, umożliwiające mu świadczenie profesjonalnej opieki fizjoterapeutycznej.

Cele szczegółowe kształcenia praktycznego

Studia magisterskie

1.    Ogólnym celem praktyk jest przygotowanie studenta do pracy zawodowej poprzez wdrożenie i doskonalenie umiejętności zdobytych w trakcie trwania studiów.

2.    Wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w realnych warunkach pracy.

3.    Nabycie umiejętności poprawnego przeprowadzania procedur diagnostyki funkcjonalnej niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

4.    Nabycie umiejętności właściwego doboru zabiegów fizjoterapeutycznych do rozpoznania klinicznego oraz klinicznej oceny stanu zdrowia pacjenta.

5.    Wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych w oparciu o diagnozę kliniczną oraz ocenę funkcjonalną pacjenta we współpracy z innymi osobami wykonującymi zawód medyczny.

6.    Nabycie umiejętności planowania procesu usprawniania i kontrolowania jego efektów. 

7.    Nabycie umiejętności doboru wyrobów medycznych do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta.

8.    Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia dokumentacji w zakresie fizjoterapii.

9.    Wyrobienie i utrwalenie pozytywnych nawyków zawodowych oraz postawy społecznej niezbędnych w pracy fizjoterapeuty.

10.    Nabycie umiejętności pracy w zespole terapeutycznym i współpracy z personelem medycznym.

11.    Nabycie umiejętności organizacyjnych oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnych do samodzielnego tworzenia warsztatu pracy fizjoterapeuty.

12.    Wyrobienie nawyku samokształcenia koniecznego w pracy fizjoterapeuty.

13.    Nawiązanie kontaktów zawodowych pomocnych w poszukiwaniu i kształtowaniu pracy zawodowej.

14.    Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania w poszczególnych podmiotach leczniczych. 

Wymiar kształcenia praktycznego - JSM od 2019 roku

W cyklu kształcenia student odbywa 1560 godzin szkolenia praktycznego- łącznie 58 ECTS. Praktyki fizjoterapeutyczne obejmują: praktykę asystencką, praktykę w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu, praktykę w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych oraz praktykę zawodową.

Wymiar kształcenia praktycznego - JSM w latach 2018-2023

W cyklu kształcenia student odbywa 1560 godzin szkolenia praktycznego- łącznie 58 ECTS w postaci:

a.    praktyki semestralne od I do VIII semestru- 600 h, 20 ECTS.

b.    praktyka fizjoterapeutyczna zawodowa do wyboru trwająca 6 miesięcy w IX i X  semestrze- 960 h, 38 ECTS.

Nadzór i wymogi

Praktyki fizjoterapeutyczne są opracowane w oparciu o standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty przewidziane w programie studiów kierunku fizjoterapia Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego absolwentów. Praktyki są realizowane pod kierunkiem opiekuna praktyk (mgr fizjoterapii) w podmiotach leczniczych, które podpisały z Uczelnią “Porozumienie/Umowę o współpracy w zakresie kształcenia oraz organizacji praktyk studentów szkoły wyższej”. Praktyki stanowią integralną część planu studiów i mają charakter obowiązkowy. Przebieg praktyk pod względem programowym i organizacyjnym nadzorują zgodnie z Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia: Koordynator ds. praktyk na kierunku Fizjoterapia, Instytutowy Koordynator Praktyk, Kierownik Katedry Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej , oraz Uczelniany Koordynator Praktyk Studenckich. W Zakładzie Fizjoterapii nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje Koordynator ds. praktyk na kierunku Fizjoterapia- Magister Magdalena Poniatowska.

 

Praktyka Indywidualna z Fizjoterapii (dokumenty do pobrania):

Znajdziesz nas tutaj