Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Sylwetka Absolwenta Pielęgniarstwo SPS

Sylwetka absolwenta pielęgniarstwa I stopnia

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. 

Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 

2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 

3) planowaniu i  sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 

4) samodzielnym udzielaniu w  określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i  rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; 

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 

6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Szczegółowe świadczenia, do wykonywania których uprawniona jest pielęgniarka określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Zgodnie z Ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz.U.2021, poz. 479) po ukończeniu studiów pierwszego stopnia pielęgniarka/ pielęgniarz jest przygotowany do:

1) nauczania zawodu pielęgniarki lub położnej, wykonywania pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych lub nauczanie innych zawodów medycznych, których programy kształcenia wymagają współudziału pielęgniarki lub położnej;

2) prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa;

3) kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek lub położnych;

4) zatrudnienia w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; zatrudnienia w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

5) zatrudnienia w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

6) zatrudnienia w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;

7) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną;

8) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności; zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie;

9) zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75);

10) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;

11) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Efekty uczenia się:

Absolwent po zakończonym cyklu kształcenia na pierwszym stopniu osiąga efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych w standardach nauczania na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku (Dz.U. poz. 755 z dn. 6 kwietnia 2021 roku).

Zgodnie ze standardem absolwent w zakresie wiedzy zna i rozumie:

 1. rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
 2. etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;
 3. uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;
 4. system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 5. zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 6. modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;
 7. etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 1. udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 2. udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 3. rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej;
 4. samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;
 5. samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);
 6. decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 7. współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;
 8. przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej;
 9. wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
 10. dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej;
 11. organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

 1. kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;
 2. przestrzegania praw pacjenta;
 3. samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;
 4. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;
 5. zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
 6. przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
 7. dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Znajdziesz nas tutaj